vår blogg

Law and More – Artiklar och nyheter

Straff- och förvaltningsrättens behandling av trafikbrott

Är du misstänkt för att ha begått ett trafikförseelse enligt Road Traffic Act 1994 (WVW 1994)? Då är det viktigt att veta vilka steg man kan ta och hur man bäst försvarar sig. I den här bloggen förklarar vi vad tvåvägssystemet innebär, vilka åtgärder Åklagarmyndigheten (OM) och Centralkontoret för

Läs mer »

Ersättning i brottmål

Har du lidit skadestånd till följd av brott? Visste du att du kan kräva ersättning inte bara i civilrättsliga förfaranden utan även inom brottmål? Det är viktigt att känna till dina rättigheter och hur du ska få ersättning för skador. I Nederländerna tillåter straffprocesslagen (Sv) brottsoffer att

Läs mer »

Narcissism och familjerätt

Narcissism är en personlighetsstörning som kan ha djupgående och ofta destruktiva effekter på familjerelationer. Narcissister kan till en början verka charmiga och övertygande, men deras sanna natur kommer fram när de har knutit sig till dig genom till exempel äktenskap, ett barn eller ett gemensamt byggt företag. En narcissist fortsätter och förändras aldrig.

Läs mer »

Online kasinon

Law & More ger råd till konsumenter som stöter på juridiska problem under eller efter deltagande i (online) hasardspel. I praktiken är det ofta enklare att vinna pengar på ett casino än att ta emot beloppen som vunnits. Många spelare får reda på att casinon inte alltid betalar ut snabbt och ibland inte. Dessa förseningar kan vara frustrerande och

Läs mer »
Ett fall i Nederländerna

Ett brottmål i Nederländerna

I brottmål väcks talan mot den tilltalade av Åklagarmyndigheten (OM). OM företräds av en allmän åklagare. Det straffrättsliga förfarandet inleds vanligtvis hos polisen, varefter åklagaren beslutar om den misstänkte ska åtalas. Om riksåklagaren går vidare med att åtala den misstänkte slutar ärendet

Läs mer »
Invändning eller överklagande av IND:s beslut

Invändning eller överklagande av IND:s beslut

Om du inte håller med IND:s beslut kan du invända eller överklaga det. Detta kan leda till att du får ett positivt beslut om din ansökan. Invändning ogynnsamt beslut om din ansökan IND kommer att fatta beslut om din ansökan i form av ett beslut. Om ett negativt beslut har fattats den

Läs mer »
Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Beskrivning Law & More gav nyligen råd till en anställd på Wijeindhoven Grund i sin ansökan till styrelsen för mänskliga rättigheter (College Rechten voor de Mens) om huruvida stiftelsen gjorde en förbjuden skillnad på grund av kön på grund av hennes graviditet och för att hantera hennes klagomål om diskriminering av oaktsamhet. Styrelsen för mänskliga rättigheter är

Läs mer »
Erkännande som sponsor

Erkännande som sponsor

Företag tar regelbundet med sig anställda från utlandet till Nederländerna. Erkännande som fadder är obligatoriskt om ditt företag vill ansöka om uppehållstillstånd för något av följande syften med vistelsen: högutbildad migrant, forskare i den mening som avses i direktiv EU 2016/801, studier, au pair eller utbyte. När ansöker du om erkännande

Läs mer »
Förening med begränsad rättskapacitet

Förening med begränsad rättskapacitet

Juridiskt sett är en förening en juridisk person med medlemmar. En förening bildas för ett specifikt ändamål, till exempel en idrottsförening, och kan göra sina egna regler. Lagen skiljer på en sammanslutning med total rättskapacitet och en sammanslutning med begränsad rättskapacitet. Den här bloggen diskuterar de viktiga aspekterna av föreningen med

Läs mer »
Uppsägningsvillkor i ett anställningsavtal

Uppsägningsvillkor i ett anställningsavtal

Ett av sätten att säga upp ett anställningsavtal är genom att ange ett beslutande villkor. Men under vilka förutsättningar får ett beslutande villkor ingå i ett anställningsavtal, och när upphör anställningsavtalet efter att det villkoret har inträffat? Vad är ett resolutivt tillstånd? Vid upprättande av anställningsavtal gäller avtalsfrihet för

Läs mer »
Ins och outs i nolltimmarskontraktet

Ins och outs i nolltimmarskontraktet

För många arbetsgivare är det attraktivt att erbjuda anställda ett avtal utan fasta arbetstider. I det här läget finns ett val mellan tre former av jouravtal: ett jouravtal med förhandsavtal, ett min-maxavtal och nolltimmarskontraktet. Den här bloggen kommer att diskutera den senare varianten. Nämligen vad innebär ett nolltimmarskontrakt

Läs mer »
Exempel på lönekrav

Exempel på lönekrav

När du har utfört arbete som anställd har du rätt till lön. Specifikationerna kring utbetalning av lön regleras i anställningsavtalet. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen (i tid) är den i fallissemang och du kan göra ett lönekrav. När ska man lämna in lönekrav? Det finns flera

Läs mer »
Meddelande om standardexempel

Meddelande om standardexempel

Vad är ett meddelande om försummelse? Tyvärr händer det tillräckligt ofta att en avtalspart inte fullgör sina skyldigheter, eller underlåter att göra det i tid eller korrekt. Ett meddelande om försummelse ger denna part ytterligare en möjlighet att (på vederbörligt sätt) rätta sig inom rimlig tid. Efter utgången av den rimliga perioden – som nämns i

Läs mer »
Personalfiler: hur länge kan du behålla data?

Personalfiler: hur länge kan du behålla data?

Arbetsgivare behandlar mycket data om sina anställda över tid. Alla dessa uppgifter lagras i en personalfil. Denna fil innehåller viktiga personuppgifter och av denna anledning är det viktigt att detta görs säkert och korrekt. Hur länge får arbetsgivare (eller, i vissa fall, krävs) behålla dessa uppgifter? I

Läs mer »
Checklista personalfil AVG

Checklista personalfil AVG

Som arbetsgivare är det viktigt att lagra dina anställdas data ordentligt. Därvid är du skyldig att föra personalregister över anställdas personuppgifter. Vid lagring av sådana uppgifter ska integritetslagen General Data Protection Regulation (AVG) och Implementation Act General Data Protection Regulation (UAVG) beaktas. AVG påtvingar

Läs mer »
Aktiekapital

Aktiekapital

Vad är aktiekapital? Aktiekapital är eget kapital uppdelat i aktier i ett företag. Det är det kapital som stadgas i bolagsavtalet eller bolagsordningen. Ett företags aktiekapital är det belopp till vilket ett företag har gett ut eller kan ge ut aktier till aktieägare. Aktiekapitalet är också en del av ett företags skulder. Skulder är skulder

Läs mer »
Anställningsavtal på tidsbasis

Anställningsavtal på tidsbasis

Medan tidsbegränsade anställningsavtal tidigare var undantaget verkar de ha blivit regeln. Ett visstidsanställningsavtal kallas också för ett visstidsanställningsavtal. Ett sådant anställningsavtal ingås för en begränsad tid. Den avslutas ofta för sex månader eller ett år. Dessutom kan detta avtal också ingås

Läs mer »
Förtal och förtal: skillnader förklaras

Förtal och förtal: skillnader förklaras 

Förtal och förtal är termer som härrör från brottsbalken. Det är brott som kan bestraffas med böter och till och med fängelsestraff, även om någon i Nederländerna sällan hamnar bakom lås och bom för förtal eller förtal. De är främst kriminella termer. Men någon som gör sig skyldig till förtal eller förtal begår också en olaglig handling (art. 6:162 av

Läs mer »
Är ett pensionssystem obligatoriskt?

Är ett pensionssystem obligatoriskt?

Ja och nej! Huvudregeln är att en arbetsgivare inte är skyldig att erbjuda en pensionsplan till anställda. Dessutom är anställda i princip inte skyldiga att delta i en pensionsplan som tillhandahålls av arbetsgivaren. I praktiken finns det dock många situationer där denna huvudregel inte gäller, lämnar en arbetsgivare

Läs mer »
Vilka är arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsvillkorslagen?

Vilka är arbetsgivarens skyldigheter enligt arbetsvillkorslagen?

Varje anställd på ett företag måste kunna arbeta säkert och hälsosamt. Arbetsvillkorslagen (vidare förkortat Arbowet) är en del av arbetarskyddslagen som består av regler och riktlinjer för att främja en säker arbetsmiljö. Arbetsvillkorslagen innehåller skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare ska följa.

Läs mer »
När upphör ett krav?

När upphör ett krav?

Om du vill driva in en utestående skuld efter lång tid kan det finnas en risk att skulden preskriberas. Skadeståndsanspråk eller krav kan också preskriberas. Hur fungerar förskrivning, vad är preskriptionstider och när börjar de löpa? Vad är en begränsning av en fordran? En fordran preskriberas om borgenären

Läs mer »
Vad är ett anspråk?

Vad är ett anspråk?

Ett krav är helt enkelt ett krav som någon har på en annan, det vill säga en person eller ett företag. En fordran består ofta av ett penningkrav, men det kan också vara ett krav på att ge eller göra ett krav på otillbörlig betalning eller ett skadeståndsanspråk. En borgenär är en person eller ett företag som är skyldig en

Läs mer »
Att beröva fadern föräldramyndigheten: är det möjligt?

Att beröva fadern föräldramyndigheten: är det möjligt?

Om fadern inte kan ta hand om och uppfostra ett barn, eller ett barn är allvarligt hotat i sin utveckling, kan uppsägning av föräldramyndigheten följa. I flera fall kan medling eller annat socialt bistånd erbjuda en lösning, men uppsägning av föräldramyndigheten är ett logiskt val om det misslyckas. Under vilka förutsättningar kan faderns

Läs mer »
Anställd vill arbeta deltid - vad innebär det?

Medarbetare vill arbeta deltid – vad innebär det?

Flexibelt arbete är en eftertraktad anställningsförmån. Faktum är att många anställda skulle vilja arbeta hemifrån eller ha flexibla arbetstider. Med denna flexibilitet kan de bättre kombinera arbete och privatliv. Men vad säger lagen om detta? Flexibelt arbetslag (Wfw) ger anställda rätt att arbeta flexibelt. De kan ansöka om

Läs mer »
Erkännande och föräldramyndighet: skillnaderna förklaras

Erkännande och föräldramyndighet: skillnaderna förklaras

Erkännande och föräldramyndighet är två termer som ofta blandas ihop. Därför förklarar vi vad de betyder och var de skiljer sig åt. Erkännande Mamman från vilken barnet föds är automatiskt barnets juridiska förälder. Detsamma gäller den partner som är gift eller registrerad partner till modern på

Läs mer »
Anställdas skyldigheter vid sjukdom

Anställdas skyldigheter vid sjukdom

Anställda har vissa skyldigheter att uppfylla när de blir sjuka och sjuka. En sjuk anställd ska sjukanmäla sig, lämna viss information och följa ytterligare föreskrifter. När frånvaro uppstår har både arbetsgivare och arbetstagare rättigheter och skyldigheter. Sammanfattningsvis är dessa arbetstagarens primära skyldigheter: Den anställde måste sjukanmäla sig till den

Läs mer »
Lagstadgad indexering av underhållsbidrag 2023 Bild

Lagstadgad indexering av underhållsbidrag 2023

Varje år höjer staten underhållsbeloppen med en viss procent. Detta kallas indexering av underhållsbidrag. Ökningen beror på den genomsnittliga löneökningen i Nederländerna. Indexeringen av barn- och partnerbidrag är tänkt att korrigera för ökningen av löner och levnadskostnader. Justitieministern ställer

Läs mer »
Överskridande beteende på arbetsplatsen

Överskridande beteende på arbetsplatsen

#MeToo, dramat kring The Voice of Holland, rädslakulturen på De Wereld Draait Door, och så vidare. Nyheter och sociala medier vimlar av berättelser om överskridande beteende på arbetsplatsen. Men vad är arbetsgivarens roll när det kommer till överskridande beteende? Du kan läsa om det i den här bloggen. Vad

Läs mer »
Konsekvenser av bristande efterlevnad av kollektivavtalet

Konsekvenser av bristande efterlevnad av kollektivavtalet

De flesta vet vad ett kollektivavtal är, dess fördelar och vilket som gäller för dem. Många känner dock inte till konsekvenserna om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet. Det kan du läsa mer om i den här bloggen! Är det obligatoriskt att följa kollektivavtalet? Ett kollektivavtal anger

Läs mer »
Uppsägning på tillsvidareanställning

Uppsägning på tillsvidareanställning

Är uppsägning tillåten på tillsvidareanställning? Ett tillsvidarekontrakt är ett anställningsavtal där man inte kommer överens om ett slutdatum. Så ditt kontrakt gäller på obestämd tid. Med tillsvidareanställning kan du inte bli uppsagd snabbt. Detta eftersom ett sådant anställningsavtal upphör först när du eller din arbetsgivare säger upp det. Du

Läs mer »
Law & More