Förfarande för klagomål på kontoret

Law & More värderar våra kunders tillfredsställelse. Vårt företag kommer att använda bästa ansträngningar att vara till din tjänst. Ändå kan det hända att du är missnöjd med en viss aspekt av våra tjänster. Nedan hittar du de åtgärder du kan vidta i sådana omständigheter.

Om du är missnöjd med skapandet och genomförandet av ett uppdragsavtal, kvaliteten på våra tjänster eller beloppet på vår faktura, ombeds du att skicka dina invändningar först till din egen advokat. Du kan också kontakta Mr. TGLM Meevis från vårt företag. Vårt företag kommer att hantera klagomålet i enlighet med ett förfarande som beskrivs i vårt kontor för klagomål.

Vi kommer i samråd med dig att hitta en lösning på det problem som tas upp så snabbt som möjligt. Vi kommer alltid att bekräfta en sådan lösning skriftligen. Du kan förvänta dig att få vår reaktion på ditt klagomål skriftligen inom fyra veckor. I händelse av att vi måste avvika från denna term, kommer vi att informera dig i tid och vi kommer att nämna orsaken till avvikelsen och den term inom vilken du kan förvänta dig en reaktion från oss.

Artikel 1 Definitioner

I detta klagomålsförfarande ska villkoren nedan ha följande betydelser:

klagomål: alla skriftliga uttryck för missnöje från eller på uppdrag av en klient gentemot advokaten eller personen / personerna som arbetar under hans / hennes ansvar angående ingående eller utförande av ett klientuppdrag för professionella tjänster (överensstämmelse från uppdrag), kvaliteten på sådana tjänster som tillhandahålls eller det fakturerade beloppet för sådana tjänster, dock inte ett klagomål i den mening som avses i punkt 4 i den nederländska lagen om advokatyrket (Advocatenwet);

klagande: en klient eller hans ombud som lämnar in ett klagomål;

klagomästare: advokaten som är anklagad för att hantera klagomålet, initialt TGLM Meevis.

Artikel 2 Tillämpningsområde

2.1 Detta klagomålsförfarande gäller alla uppdrag för professionella tjänster som tillhandahålls av Law & More B.V. till sina kunder.

2.2 Det är varje advokats ansvar Law & More B.V. att hantera alla klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.

Artikel 3 Mål

Syftet med detta klagomålsförfarande är:

  • att fastställa ett förfarande genom vilket klagomål från klienter kan lösas på ett lösningsorienterat sätt och inom rimlig tid;
  • att fastställa ett förfarande för att fastställa orsaken till klienten;
  • att upprätthålla och förbättra befintliga kundrelationer genom att hantera klagomål på ett korrekt sätt;
  • att främja svaret på klagomål på ett kundfokuserat sätt;
  • att förbättra kvaliteten på tjänsterna genom att lösa och analysera klagomål.

Artikel 4 Information om tjänstens början

4.1 Detta klagomålsförfarande har offentliggjorts. I varje uppdragsbrev med en klient ska klienten informeras om att det finns ett klagomålsförfarande på plats och att detta förfarande kommer att gälla för de tjänster som tillhandahålls.

4.2 Standardvillkoren för uppdrag (Villkor) som gäller för varje klientengagemang (också i kraft av ett uppdragsbrev med en klient) ska identifiera den oberoende part eller organ till vilken / som ett klagomål som inte har lösts i enlighet med detta klagomålsförfarande kan lämnas in för att få ett bindande beslut.

4.3 Klagomål i den mening som avses i artikel 1 i detta klagomålsförfarande som inte löstes efter det att de behandlades i enlighet med detta klagomålsförfarande kan överlämnas till tvistkommitténs förespråkande (Geschillencommissie Advocatuur).

Artikel 5 Internt klagomål

5.1 Om en klient närmar sig kontoret med ett klagomål angående instruktioner som ges till Law & More B.V.., ska klagomålet vidarebefordras till klagomålet.

5.2 Klagomålsombudet kommer att informera den mot vilken klagomålet har gjorts om inlämningen av klagomålet och kommer att ge klaganden och den person mot vilken klagomålet har gjorts möjlighet att förklara klagomålet.

5.3 Den person mot vilken klagomålet har gjorts ska försöka lösa problemet tillsammans med den berörda klienten, oavsett om det är föremål för klagomålens ingripande eller inte.

5.4 Klagomålstjänstemannen ska lösa ett klagomål inom fyra veckor efter mottagandet av klagomålet, eller ska informera klaganden, med angivande av skäl, om eventuella avvikelser från denna period, med angivande av den tid inom vilken ett yttrande om klagomålet ska ges.

5.5 Klagomålstjänstemannen ska skriftligen informera klaganden och den person mot vilken klagomålet har gjorts om yttrandet om berättigande av klagomålet, antingen med några rekommendationer.

5.6 Om klagomålet hanterades på ett tillfredsställande sätt, kommer klaganden, klagomålsombudet och den person mot vilken klagomålet har gjorts undertecknat yttrandet om klagomålet.

Artikel 6 Sekretess och kostnadsfritt hantering av klagomål

6.1 Klagomålet och den person mot vilken klagomålet har gjorts ska iaktta sekretess när det gäller hanteringen av klagomålet.

6.2 Klaganden är inte skyldig någon ersättning med avseende på kostnaderna för hanteringen av klagomålet.

Artikel 7 Ansvar

7.1 Klagomålet ansvarar för en snabb hantering av klagomålet.

7.2 Den person mot vilken klagomålet har gjorts ska hålla klagomålsombudet informerat om all kontakt med den klagande och alla lönsamma lösningar.

7.3 Klagomålstjänstemannen ska hålla klaganden informerad om hanteringen av klagomålet.

7.4 Klagomålet ska se till att en fil om klagomålet förvaras.

Artikel 8 Reklamation av klagomål

8.1 Klagomålet ska registrera klagomålet och identifiera ämnet för klagomålet.

8.2 Ett klagomål kan delas in i separata ämnen.

8.3 Klagomålstjänsten ska regelbundet rapportera om hanteringen av klagomål och ge rekommendationer för att förhindra att nya klagomål uppstår och för att förbättra procedurerna.

8.4 Alla rapporter och rekommendationer ska diskuteras och läggas fram för beslut minst en gång per år.

Vill du veta vad Law & More kan göra för dig som advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam?
Kontakta oss sedan per telefon +31 40 369 06 80 eller skicka ett e-postmeddelande till:
herr. Tom Meevis, förespråkare kl Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
herr. Maxim Hodak, advokat på & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More