Praktiska frågor

Uppgiften

När du anförtro vår advokatbyrå att företräda dina intressen, kommer vi att fastställa detta i ett uppdragsavtal. Detta avtal beskriver de villkor som vi har diskuterat med dig. Dessa avser det arbete vi kommer att utföra för dig, vår avgift, återbetalning av utgifter och tillämpningen av våra allmänna villkor. Vid genomförandet av uppdragsavtalet beaktas tillämpliga bestämmelser, inklusive reglerna för den nederländska advokatsamfundet. Ditt uppdrag kommer att utföras av den advokat som du har kontakt med, under förståelse att advokaten kan ha delar av hans arbete som utförs under hans ansvar och övervakning av en av de andra advokaterna, juridiska rådgivarna eller rådgivarna. På så sätt kommer advokaten att agera på ett sätt som kan förväntas av en behörig och rimligt agerande advokat. Under denna process kommer din advokat att hålla dig informerad om utvecklingen, framstegen och förändringar i ditt fall. Om inget annat avtalats kommer vi så långt som möjligt att presentera den korrespondens som ska överföras till dig i utkast till form, med begäran om att informera oss om du håller med om dess innehåll.

Du står fritt att säga upp tilldelningsavtalet i förtid. Vi skickar en slutdeklaration baserad på de timmar du använt. Om en fast avgift har avtalats och arbetet har påbörjats återbetalas den fasta avgiften eller en del av den tyvärr inte.

Advokatbyrå i Eindhoven och Amsterdam

Företags advokat

Finanser

Det beror på uppdraget hur de ekonomiska arrangemangen kommer att göras. Law & More är beredd att i förväg uppskatta eller ange de kostnader som är förenade med uppdraget. Det kan ibland resultera i ett avtal om fast arvode. Vi tar hänsyn till våra kunders ekonomiska ställning och är alltid villiga att tänka tillsammans med våra kunder. Kostnaderna för våra juridiska tjänster som är långsiktiga och baserade på timpris debiteras periodiskt. Vi kan begära förskottsbetalning i början av arbetet. Detta för att täcka de initiala kostnaderna. Denna förskottsbetalning kommer att regleras senare. Om antalet arbetade timmar är mindre än förskottsbeloppet återbetalas den outnyttjade delen av förskottsbetalningen. 

Du får alltid en tydlig specifikation av nedlagda timmar och utfört arbete. Du kan alltid fråga din advokat om en förklaring. Den överenskomna timavgiften beskrivs i uppdragsbekräftelsen. Om inte annat avtalats är nämnda belopp exklusive moms. Du kan också vara skyldig kostnader såsom kansliavgifter, kronofogdeavgifter, utdrag, rese- och logikostnader samt fraktkostnader. Dessa så kallade egenutgifter kommer att debiteras dig separat. I fall som varar längre än ett år kan den avtalade räntan justeras årligen med en indexeringsprocent.

Vi vill be dig betala din advokats räkning inom 14 dagar efter fakturadatumet. Om betalningen inte sker i tid har vi rätt att (tillfälligt) avbryta arbetet. Om du inte kan betala fakturan inom den angivna tidsperioden, vänligen meddela oss. Om det finns tillräckligt med skäl för detta kan ytterligare arrangemang göras efter advokatens bedömning. Dessa registreras skriftligen.

Law & More är inte anslutet till Legal Aid Board. Det är därför Law & More erbjuder inte subventionerad rättshjälp. Om du vill få subventionerad rättshjälp ("ett tillägg") rekommenderar vi att du kontaktar ett annat advokatbyrå.

Identifieringsskyldighet

I vår funktion som advokatbyrå och skattekonsult med bas i Nederländerna är vi skyldiga att följa nederländska och europeiska lagstiftning om penningtvätt och bedrägeri (WWFT), vilket kräver att vi måste få tydliga bevis på vår klients identitet, innan vi kan tillhandahålla tjänster och starta ett avtalsförhållande. Därför kan ett utdrag från handelskammaren och / eller verifiering av en kopia eller ett giltigt bevis på identitet begäras i detta sammanhang. Du kan läsa mer om detta på KYC-skyldigheter.

Artiklar

Allmänna villkor

Våra allmänna villkor gäller för våra tjänster. Dessa allmänna villkor och kodifieringar skickas till dig tillsammans med uppdragsavtalet. Du kan också hitta dem på Allmänna villkor.

Förfarande för klagomål

Vi lägger stor vikt vid våra kunders tillfredsställelse. Vårt företag kommer att göra allt för att ge dig bästa möjliga service. Om du ändå är missnöjd med en viss aspekt av våra tjänster ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt och diskutera det med din advokat. I samråd med dig kommer vi att försöka hitta en lösning på det problem som har uppstått. Vi kommer alltid att bekräfta denna lösning skriftligen. Om det inte är möjligt att komma till en lösning tillsammans har vårt kontor också ett klagomål på kontoret. Du hittar dessutom om denna procedur på Förfarande för klagomål på kontoret.

Vad kunder säger om oss

Hantera partner / advokat

Juridisk ombud
Law & More