Förändringar i arbetsrätt

Förändringar i arbetsrätt

Arbetsmarknaden förändras ständigt på grund av olika faktorer. En är de anställdas behov. Dessa behov skapar friktion mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta gör att de arbetsrättsliga reglerna måste ändras tillsammans med dem. Från och med den 1 augusti 2022 har ett antal viktiga förändringar införts inom arbetsrätten. Genom EU-direktivet om genomförandelag för transparenta och förutsägbara anställningsvillkor, sysselsättningsmönstret formas till en transparent och förutsägbar marknad. Nedan beskrivs ändringarna en efter en.

Förutsägbara arbetstider

Från och med 1 augusti 2022, om du är anställd med icke-standardiserade eller oförutsägbara arbetstider, måste du fastställa dina referensdagar och timmar i förväg. Häri stadgas även följande. Anställda som varit anställda i minst 26 veckor kan begära arbete med mer förutsägbara och trygga arbetsvillkor. Om färre än 10 anställda är anställda i företaget ska ett skriftligt och motiverat svar lämnas inom tre månader. Om det finns fler än 10 anställda i företaget är denna tidsfrist en månad. Svar från arbetsgivaren förväntas i rätt tid, annars bör begäran bifallas utan frågor.

Vidare kommer uppsägningstiden för arbetsvägran att justeras till fyra dagar före påbörjad. Det innebär att du som anställd får vägra arbete om det begärs av arbetsgivaren mindre än fyra dagar innan arbetet påbörjas.

Rätt till gratis obligatorisk utbildning

Om du som anställd vill eller behöver gå en utbildning måste din arbetsgivare betala alla kostnader för den utbildningen, inklusive merkostnader för studiematerial eller resekostnader. Dessutom ska du ges möjlighet att gå utbildningen på arbetstid. Den nya förordningen från 1 augusti 2022 förbjuder att i anställningsavtalet avtala om en studiekostnadsklausul för obligatorisk utbildning. Sedan det datumet gäller dessa regler även för befintliga avtal. Därvid spelar det ingen roll om du har genomfört studien bra eller dåligt eller om anställningsavtalet upphör.

Vad är obligatoriska utbildningar?

Utbildning som härrör från nationell eller europeisk lag faller under den obligatoriska utbildningen. Utbildning som följer av ett kollektivavtal eller en rättsställningsreglering ingår också. Även en utbildning som är funktionellt nödvändig eller ger fortsättning ifall funktionen blir ledig. En utbildning eller utbildning som du som anställd ska gå för yrkeskvalifikationen faller inte automatiskt under obligatorisk utbildning. Huvudvillkoret är att arbetsgivaren enligt en ordning är skyldig att erbjuda viss utbildning till anställda.

Sidoverksamhet

Biaktiviteter är arbete du utför utöver aktiviteterna i din arbetsbeskrivning, som att organisera företagsutflykter eller driva eget företag. Dessa aktiviteter kan avtalas i anställningsavtalet, men dessa aktiviteter kan också vara förbjudna. Sedan början av augusti 22 krävs en objektiv motivering för att åberopa en klausul om sidoverksamhet. Ett exempel på en objektiv motiveringsgrund är när man ägnar sig åt aktiviteter som kan skada organisationens image.

Utökad uppgiftsskyldighet

Arbetsgivarens informationsplikt har utökats till att omfatta följande ämnen. Den anställde ska informeras om:

 • Förfarandet kring uppsägningen av anställningsavtalet, inklusive kraven, slutdatum och utgångsdatum;
 • formerna för betald ledighet;
 • prövotidens varaktighet och villkor;
 • lön, inklusive deadlines, belopp, komponenter och betalningssätt;
 • Rätten till utbildning, dess innehåll och omfattning;
 • vad arbetstagaren är försäkrad för och vilka organ som administrerar det;
 • hyrestagarens namn vid ett tillfälligt anställningsavtal;
 • anställningsvillkor, traktamenten och kostnader och kopplingar vid utstationering från Nederländerna till ett annat EU-land.

Det finns en skillnad mellan personer med fasta arbetstider och oförutsägbara arbetstider. Med förutsägbar arbetstid ska arbetsgivaren informera om arbetstidens längd och övertidsersättning. Med oförutsägbara arbetstider måste man vara informerad om

 • de gånger du måste arbeta;
 • det minsta antalet betalda timmar;
 • lönen för timmar över minimiantalet arbetstimmar;
 • minimitiden för kallelse (minst fyra dagar i förväg).

En sista förändring för arbetsgivare är att de inte längre är skyldiga att anvisa en eller flera arbetsplatser om arbetstagaren inte har en fast arbetsplats. Det kan då anges att du är fri att bestämma din egen arbetsplats.

Som anställd kan du inte missgynnas när du vill utföra något av dessa ämnen. Att säga upp anställningsavtalet kan därför inte göras av något av dessa skäl.

Kontakt

Har du frågor som rör arbetsrätt? Kontakta då gärna våra jurister på info@lawandmore.nl eller ring oss på +31 (0)40-3690680.

Law & More