Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet

Förvaltningsnämnden (nedan kallad SB) är ett organ från BV och NV som har en tillsynsfunktion på styrelsens policy och allmänna angelägenheter för företaget och dess närstående företag (artikel 2: 140/250 punkt 2 av den nederländska civillagen ('DCC'). Syftet med denna artikel är att ge en allmän förklaring av detta företagsorgan. För det första förklaras det när en SB är obligatorisk och hur den är inställd. För det andra behandlas huvuduppgifterna för SB. Därefter förklaras SB: s juridiska befogenheter. SB: s utvidgade befogenheter i ett tvådelat styrelsebolag diskuteras sedan. Slutligen avslutas den här artikeln med en kort sammanfattning.

Förvaltningsrådet

Den valfria inställningen och dess krav

I princip är utnämningen av en SB inte obligatorisk för NV och BV. Detta är annorlunda när det gäller a obligatoriskt tvådelat styrelsebolag (se även nedan). Det kan också vara en skyldighet som följer av flera sektorsregler (t.ex. för banker och försäkringsgivare enligt artikel 3:19 i lagen om finansiell tillsyn). Tillsynsdirektörer kan endast utses om det finns en lagstadgad grund för detta. Företagskammaren kan dock utse en tillsynsdirektör som en särskild och slutgiltig bestämmelse i utredningsförfarandet, för vilken en sådan grund inte krävs. Om man väljer en valfri institution för SB bör man därför inkludera detta organ i bolagsordningen (vid bolagets bildande eller senare genom ändring av bolagsordningen). Detta kan till exempel göras genom att skapa organet direkt i bolagsordningen eller genom att göra det beroende av ett beslut från ett företagsorgan såsom bolagsstämman ("GMS"). Det är också möjligt att göra institutionen beroende av en tidsbestämning (t.ex. ett år efter bolagets etablering) varefter en ytterligare resolution inte krävs. Till skillnad från styrelsen är det inte möjligt att utse juridiska personer till styrelseledamöter.

Tillsynsdirektörer kontra icke-verkställande direktörer

Förutom en SB i tvåstegsstruktur är det också möjligt att välja en enstegsbrädestruktur. Styrelsen består i så fall av två typer av styrelseledamöter, nämligen verkställande direktörer och icke-verkställande direktörer. De icke-verkställande direktörernas uppgifter är desamma som tillsynsdirektörerna i SB. Därför gäller denna artikel även icke-verkställande direktörer. Ibland hävdas att eftersom ledande och icke-verkställande styrelseledamöter sitter i samma organ finns det en lägre tröskel för ansvar för icke-verkställande styrelseledamöter på grund av en bättre möjlighet till information. Meningarna är dock delade om detta och dessutom beror det mycket på omständigheterna i ärendet. Det är inte möjligt att ha både icke-verkställande direktörer och en SB (artikel 2: 140/250 punkt 1 i DCC).

Tillsynsnämndens uppgifter

SB: s lagstadgade uppgifter omfattar tillsyns- och rådgivningsuppgifter avseende styrelsen och företagets allmänna angelägenheter (artikel 2: 140/250 punkt 2 i DCC). Dessutom har SB en skyldighet som arbetsgivare för styrelsen, eftersom den beslutar eller åtminstone har ett stort inflytande på valet, (om) utnämning, avstängning, uppsägning, ersättning, arbetsfördelning och utveckling av styrelseledamöter . Det finns dock inget hierarkiskt förhållande mellan styrelsen och SB. De är två olika företagsorgan, var och en med sina egna skyldigheter och befogenheter. SB: s huvuduppgifter behandlas mer detaljerat nedan.

Tillsynsuppgift

Tillsynsuppgiften innebär att SB övervakar ledningspolicyn och den allmänna utvecklingen. Detta inkluderar till exempel ledningens funktion, företagets strategi, den ekonomiska situationen och tillhörande rapportering, företagets risker, efterlevnad och socialpolitik. Dessutom omfattar tillsynen över SB i moderbolaget även koncernpolicyn. Dessutom handlar det inte bara om tillsyn efter det, utan också om att bedöma den (långsiktiga) policy som ännu inte ska genomföras (t.ex. investerings- eller policyplaner) på ett rimligt sätt inom gränserna för ledningsautonomi. Det finns också kollegial tillsyn för tillsynsdirektörer i förhållande till varandra.

Rådgivande roll

Dessutom finns SB: s rådgivande uppgift, som också avser de allmänna linjerna för ledningspolitiken. Detta betyder inte att råd krävs för varje beslut som fattas av ledningen. När allt kommer omkring är att fatta beslut om den dagliga driften av företaget en del av ledningens uppgift. SB kan ändå ge uppmanade och oönskade råd. Detta råd behöver inte följas eftersom styrelsen, som sagt, är självständig i sina beslut. Ändå bör SB: s råd följas på allvar med tanke på vikten SB lägger till rådet.

SB: s uppgifter inkluderar inte befogenhet att företräda. I princip är varken SB eller de enskilda medlemmarna auktoriserade att företräda BV eller NV (förutom några få lagstadgade undantag). Därför kan detta inte ingå i bolagsordningen, såvida det inte följer av lagen.

Tillsynsnämndens befogenheter

Dessutom har SB ett antal befogenheter som följer av lagstadgad lag eller bolagsordningen. Dessa är några av SB: s viktiga lagstadgade befogenheter:

  • Styrelsens avstängningsförmåga, såvida inte annat anges i bolagsordningen (artikel 2: 147/257 DCC): tillfälligt avstängning av direktören från hans uppgifter och befogenheter, såsom deltagande i beslutsfattande och representation.
  • Att fatta beslut i händelse av motstridiga intressen för styrelseledamöterna (artikel 2: 129/239 avsnitt 6 DCC).
  • Godkännande och undertecknande av ett ledningsförslag för en fusion eller delning (artikel 2: 312 / 334f sub 4 DCC).
  • Godkännande av årsredovisningen (artikel 2: 101/210 avsnitt 1 i DCC).
  • När det gäller ett börsnoterat företag: följa, upprätthålla och avslöja bolagsstyrningsstrukturen för företaget.

Tillsynsnämnden i det lagstadgade bolaget med två nivåer

Som nämnts ovan är det obligatoriskt att inrätta en SB i det lagstadgade tvånivåbolaget. Dessutom har styrelsen extra lagstadgade befogenheter på bekostnad av bolagsstämmans bemyndigande. Enligt styrsystemet med två nivåer har SB befogenhet att godkänna viktiga ledningsbeslut. Dessutom har SB hela styrelsen att utse och säga upp ledamöter i styrelsen (artikel 2: 162/272 i DCC), medan det är ett regelbundet eller begränsat bolag med två nivåer. av GMS (artikel 2: 155/265 DCC). Slutligen, i ett lagstadgat bolag med två nivåer, utses SB också av bolagsstämman, men SB har en lagstadgad rätt att utse tillsynsledare för utnämning (artikel 2: 158/268 (4) i DCC). Trots att GMS och företagsrådet kan göra en rekommendation är SB inte bunden av detta, med undantag för den bindande nomineringen till en tredjedel av SB av WC. GMS kan vägra nominering med absolut majoritet av rösterna och om detta representerar en tredjedel av kapitalet.

Slutsats

Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig en bra uppfattning om SB. Sammanfattningsvis är det därför inte obligatoriskt om en skyldighet följer av specifik lagstiftning eller när styrsystemet för två nivåer är tillämpligt. Vill du göra det? Om så är fallet kan detta ingå i bolagsordningen på olika sätt. I stället för en SB kan man också välja en enstegsbrädestruktur. SB: s huvuduppgifter är tillsyn och rådgivning, men dessutom kan SB också ses som arbetsgivare för ledningen. Många befogenheter följer av lagen och kan följa av bolagsordningen, varav den viktigaste vi har listat nedan. Slutligen har vi angett att när det gäller ett tvådelat styrelsebolag ges ett antal befogenheter av GMS till SB och vad de innebär.

Har du fortfarande frågor efter att ha läst den här artikeln om tillsynsnämnden (dess uppgifter och befogenheter), om att inrätta en tillsynsnämnd, ett och två nivåer styrelse eller det obligatoriska två-nivå styrelsen? Du kan kontakta Law & More för alla dina frågor om detta ämne, men också om många andra. Våra advokater är i stort sett specialiserade på bland annat företagsrätt och är alltid redo att hjälpa dig.

Law & More