Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade bolaget med två nivåer är en speciell företagsform som kan gälla NV och BV (liksom kooperativet). Man tror ofta att detta endast gäller internationellt verksamhetsgrupper med en del av deras verksamhet i Nederländerna. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara fallet; strukturregimen kan bli tillämplig snabbare än man förväntar sig. Är det något som bör undvikas eller har det också sina fördelar? Den här artikeln diskuterar insatserna för det lagstadgade tvånivåbolaget och gör det möjligt för dig att göra en korrekt bedömning av dess effekter.

Insatserna i det lagstadgade tvånivåbolaget

Målet med det lagstadgade tvånivåbolaget

Det lagstadgade tvådelade företaget introducerades i vårt rättssystem på grund av utvecklingen av aktieägande i mitten av förra seklet. Där det tidigare fanns majoritetsägare som åtagit sig på lång sikt blev det allt vanligare (även för pensionsfonder) att investera kort i ett företag. Eftersom detta också ledde till mindre engagemang var bolagsstämman (nedan kallad GMS) mindre i stånd att övervaka ledningen. Detta ledde till att lagstiftaren införde det lagstadgade företaget med två nivåer på 1970-talet: en speciell affärsform där strängare tillsyn eftersträvas i en balans mellan arbete och kapital. Denna balans är tänkt att uppnås genom att skärpa tillsynsnämndens uppgifter och befogenheter (nedan kallad "SB") och genom att införa ett företagsråd på bekostnad av styrelsen för GMS.

Idag är denna utveckling av aktieägarna fortfarande relevant. Eftersom många aktieägares roll i stora företag är passiv kan det hända att en liten grupp aktieägare tar ledningen i GMS och utövar en hel del makt över ledningen. Aktieägarnas korta varaktighet uppmuntrar till en kortsiktig vision där aktierna måste öka i värde så snabbt som möjligt. Detta är en snäv syn på företagets intressen, eftersom företagets intressenter (som dess anställda) drar nytta av en långsiktig vision. Koden för bolagsstyrning talar om ”långsiktigt värdeskapande” i detta sammanhang. Det är därför det lagstadgade företaget i två nivåer fortfarande är ett viktigt företagsform i dag, som syftar till att rätta till balansen mellan intressenternas intressen.

Vilka företag är berättigade till strukturregimen?

De lagstadgade tvådelade reglerna (även kallade strukturregimen eller 'structuurrregime' på nederländska) är inte omedelbart obligatoriska. Lagen ställer krav som ett företag måste uppfylla innan ansökan kan bli obligatorisk efter en viss period (såvida det inte finns ett undantag som kommer att diskuteras nedan). Dessa krav anges i avsnitt 2: 263 i den nederländska civillagen ('DCC'):

 • Smakämnen bolagets tecknade kapital tillsammans med reserverna i balansräkningen inklusive de förklarande anmärkningarna uppgår till minst ett belopp fastställt genom kungligt dekret (för närvarande fastställt till € 16 euro). Detta inkluderar även återköpta (men inte annullerade) aktier och alla dolda reserver enligt de förklarande anmärkningarna.
 • Företaget, eller ett beroende företag därav, har bildat ett Företagsrådet baserad på en rättslig skyldighet.
 • Minst 100 anställda i Nederländerna är anställda av företaget och dess beroende företag. Det faktum att de anställda inte har fast eller heltidsanställning spelar ingen roll i detta.

Vad är ett beroende företag?

Ett viktigt begrepp från dessa krav är beroende företag. Det finns ofta en missuppfattning att de lagstadgade reglerna på två nivåer inte gäller för moderbolaget, till exempel för att det inte är moderbolaget som har bildat företagsrådet utan dotterbolaget. Det är därför också viktigt att kontrollera om vissa villkor har uppfyllts för andra företag inom koncernen. Dessa kan räknas som beroende företag (enligt artikel 2: 152/262 DCC) om de är:

 1. en juridisk person till vilken företaget eller ett eller flera beroende företag, enbart eller tillsammans och för egen eller egen räkning bidra med minst hälften av det tecknade kapitalet,
 2. ett företag vars verksamhet registreras i handelsregistret och för vilka företaget eller ett beroende företag är fullt ansvarigt som partner gentemot tredje part för alla skulder.

Frivillig ansökan

Slutligen är det möjligt att ansöka det (fullständiga eller lindrade) system med två nivåer frivilligt. I så fall gäller endast det andra kravet som gäller företagsrådet. De lagstadgade reglerna på två nivåer är sedan tillämpliga så snart de ingår i bolagets bolagsordning.

Bildandet av det lagstadgade bolaget med två nivåer

Om företaget uppfyller ovannämnda krav är det lagligt kvalificerat som ett "stort företag". Detta måste rapporteras till handelsregistret inom två månader efter antagandet av årsredovisningen av GMS. En utelämnande av denna registrering räknas som ett ekonomiskt brott. Dessutom kan alla legitimt intresserade parter begära att domstolen gör denna registrering. Om denna registrering har funnits i handelsregistret kontinuerligt i tre år, är strukturregimen tillämplig. Vid den tiden måste bolagsordningen ha ändrats för att underlätta detta system. Perioden för tillämpningen av de lagstadgade tvåskiktsreglerna börjar inte löpa förrän registreringen har gjorts, även om anmälan har utelämnats. Registreringen kan avbrytas under tiden om företaget inte längre uppfyller ovanstående krav. När företaget meddelas att det uppfyller igen börjar perioden från början (såvida inte perioden avbröts felaktigt).

(Delvis) undantag

Anmälningsskyldigheten gäller inte vid fullständigt undantag. Om strukturreglerna är tillämpliga upphör detta att existera utan en avrinningsperiod. Följande undantag följer av lagen:

 1. Företaget är ett beroende företag av en juridisk enhet för vilken hela eller den förmildrade strukturen gäller. Med andra ord är dotterbolaget undantaget om det (mildrade) styrsystemet för två nivåer gäller för moderbolaget, men vice versa leder inte till ett undantag för moderbolaget.
 2. Smakämnen företaget fungerar som ett lednings- och finansföretag i en internationell grupp, förutom att de anställda som är anställda i företaget och koncernbolagen till största delen är anställda utanför Nederländerna.
 3. Ett företag där minst hälften av det emitterade kapitalet deltar i a gemensamt företag av minst två juridiska enheter som omfattas av struktureringssystemet.
 4. Serviceföretaget är ett internationell grupp.

Det finns också en mildrad eller försvagad struktur för internationella grupper, där SB inte har rätt att utse eller säga upp styrelseledamöter. Anledningen till detta är att enhet och policy inom koncernen med ett lagstadgat tvåskiktigt företag bryts. Detta gäller om något av följande fall uppstår:

 1. Bolaget är (i) ett tvådelat styrelsebolag, av vilket (ii) minst hälften av det emitterade kapitalet innehas av ett (nederländskt eller utländskt) moderbolag eller beroende företag och (iii) majoriteten av grupp's anställda arbetar utanför Nederländerna.
 2. Minst hälften av det emitterade kapitalet i ett lagstadgat tvåskiftigt företag innehas av två eller flera företag under a joint venture arrangemang (ömsesidigt samarbetsarrangemang), vars majoritet anställda inom sin grupp arbetar utanför Nederländerna.
 3. Minst hälften av det emitterade kapitalet innehas av ett moderbolag eller dess beroende bolag enligt ett ömsesidigt samarbetsarrangemang som i sig är ett lagstadgat tvåskiktsbolag.

Konsekvenserna av strukturregimen

När perioden har gått ut måste bolaget ändra sina bolagsordning i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna för styrsystemet för två nivåer (artiklarna 2: 158-164 i DCC för NV och artiklarna 2: 268-2: 274 i DCC för BV). Tvåföretagsföretaget skiljer sig från det vanliga företaget på följande punkter:

 • Smakämnen inrättande av en styrelse (eller enstegsbrädestruktur enligt artikel 2: 164a / 274a i DCC) är obligatorisk;
 • Smakämnen SB kommer att ges bredare befogenheter på bekostnad av GMS befogenheter. Till exempel kommer SB att ges godkännanderättigheter för viktiga ledningsbeslut och (under hela regimen) kommer att kunna utse och säga upp styrelseledamöter.
 • Smakämnen medlemmar i SB utses av GMS efter nominering av SB, varav en tredjedel av medlemmarna utses av företagsrådet. Utnämningen kan endast avslås med absolut majoritet som representerar minst en tredjedel av det emitterade kapitalet.

Störande strukturregim?

Kraften hos små, aktivistiska och uteslutande vinstinriktade aktieägare kan begränsas av strukturregimen. Detta beror på att SB genom utvidgningen av dess befogenheter kan fokusera på ett bredare spektrum av intressen inom företagets intresse, inklusive aktieägarnas intresse, vilket gynnar intressenterna i vid bemärkelse såväl som företagets kontinuitet. Anställda får också mer inflytande i företagets policy, eftersom företagsrådet utser en tredjedel av SB.

Begränsning av aktieägares kontroll

Det lagstadgade bolaget med två nivåer kan dock vara ofördelaktigt om det uppstår en situation som avviker från den kortsiktiga aktieägarpraxis. Detta beror på att stora aktieägare, som tidigare berikade företaget med sitt inflytande och långsiktiga vision (som till exempel i familjeföretag), är begränsade i sin kontroll av styrsystemet med två nivåer. Detta kan också göra företaget mindre attraktivt för utländskt kapital. Detta beror på att det lagstadgade tvåföretagsföretaget inte längre kan utöva rättigheterna till utnämning och uppsägning - det mest vidsträckta utövandet av denna kontroll - och (även i det förmildrade regimen) att utöva vetorätten på viktiga ledningsbeslut . De återstående rättigheterna till rekommendation eller invändning och möjligheten till uppsägning under tiden är bara en blek skugga av detta. Det önskvärda med ett lagstadgat tvåskiktssystem beror därför på aktieägarkulturen i företaget.

En skräddarsydd struktur

Ändå är det möjligt att göra några arrangemang för att tillgodose aktieägarna i företaget inom lagens gränser. Till exempel, även om det inte är möjligt i bolagsordningen att begränsa SB: s godkännande av viktiga ledningsbeslut, är det också möjligt att kräva godkännande av ett annat företagsorgan (t.ex. GMS) för dessa beslut. För detta gäller de normala reglerna för ändring av bolagsordningen. Förutom en avvikelse i bolagsordningen är en avtalsenlig avvikelse också möjlig. Detta är dock inte tillrådligt eftersom det inte är verkställbart i bolagsrätten. Genom att göra lagligt tillåtna ändringar av de lagstadgade tvånivåreglerna är det möjligt att hitta en väg in i regimen som passar företaget, trots den obligatoriska ansökan.

Har du fortfarande frågor om strukturregimen efter att ha läst den här artikeln, eller vill du skräddarsy råd om ett strukturregime? Vänligen kontakta Law & More. Våra advokater är specialiserade på företagsrätt och hjälper dig gärna!

Law & More