Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Grundprincipen är tillämplig i nederländsk kompensationslagstiftning: alla bär sin egen skada. I vissa fall är det helt enkelt ingen ansvarig. Tänk till exempel på skador till följd av hagelstormar. Var din skada orsakad av någon? I så fall kan det bara vara möjligt att kompensera skadan om det finns grund för att hålla personen ansvarig. Två principer kan skiljas i nederländsk rätt: avtalsansvar och juridiskt ansvar.

Avtalsansvar

Ingår parterna ett avtal? Då är det inte bara avsikten, utan också en skyldighet att de avtal som ingås däri måste uppfyllas av båda parter. Om en part inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet finns det en brist. Tänk till exempel på situationen där leverantören inte levererar varorna, levererar dem sent eller i dåligt skick.

Skadeståndsanspråk: vad behöver du veta?

Men endast en brist ger dig inte rätt till ersättning. Detta kräver också ansvar. Ansvaret regleras i artikel 6:75 i den nederländska civillagen. Detta föreskriver att en brist inte kan tillskrivas den andra parten om det inte beror på hans fel, och inte heller för beräkningen av lagen, rättsakt eller rådande åsikter. Detta gäller också i fall av force majeure.

Finns det en brist och kan den också beräknas? I så fall kan den resulterande skadan ännu inte göras direkt från den andra parten. Vanligtvis måste ett meddelande om försummelse först skickas för att ge den andra parten möjlighet att fullgöra sina skyldigheter ännu och inom en rimlig tidsperiod. Om den andra parten fortfarande inte fullgör sina skyldigheter kommer detta att leda till försummelse och ersättning kan också krävas.

Dessutom kan den andra partens ansvar inte tas för givet med tanke på principen om avtalsfrihet. När allt kommer omkring har parter i Nederländerna stor avtalsfrihet. Detta innebär att de avtalsslutande parterna också kan utesluta en viss bristande ansvarsskyldighet. Detta görs vanligtvis i själva avtalet eller i de allmänna villkor som deklareras tillämpliga på genom en befrielse klausul. En sådan klausul måste dock uppfylla vissa villkor innan en part kan åberopa den för att kunna hållas ansvarig. När en sådan klausul finns i avtalet och uppfyller villkoren gäller utgångspunkten.

Rättsligt ansvar

En av de mest kända och vanligaste formerna av civilrättsligt ansvar är skadeståndet. Detta innebär en handling eller underlåtenhet av någon som olagligt orsakar skada på en annan. Tänk till exempel på att din besökare av misstag slår över din dyrbara vas eller släpper din dyra fotokamera. I så fall föreskrivs i avsnitt 6: 162 i den nederländska civillagen att offret för sådana handlingar eller underlåtenheter har rätt till ersättning om vissa villkor är uppfyllda.

Till exempel måste någon annans beteende eller handling först betraktas som olaglig. Detta är fallet om handlingen innebär ett intrång i en viss rätt eller en handling eller underlåtenhet i strid med laglig plikt eller social anständighet, eller de oskrivna standarderna. Dessutom måste handlingen vara tillskrivas förövaren. Detta är möjligt om det beror på hans fel eller en orsak som han ansvarar för enligt lag eller i trafik. Syfte krävs inte i samband med ansvar. Mycket liten skuld kan vara tillräckligt.

En hänförbar överträdelse av en standard leder emellertid inte alltid till ansvar för någon som lider skada som ett resultat. När allt kommer omkring kan ansvaret fortfarande begränsas av relativitetskrav. Detta krav anger att det inte finns någon skyldighet att betala kompensation om den åsidosatta standarden inte tjänar till att skydda mot skadan som drabbats av offret. Det är därför viktigt att "gärningsmannen" agerade felaktigt "mot" offret på grund av ett brott mot den standarden.

Typer av skador som är berättigade till ersättning

Om kraven på avtalsmässigt eller civilrättsligt ansvar uppfylls kan ersättning krävas. Den skada som är berättigad till ersättning i Nederländerna inkluderar då ekonomisk förlust och annan förlust. Om ekonomisk förlust i enlighet med artikel 6:96 i den nederländska civillagen avser förlust eller förlust av vinst som lidits, är andra förlustproblem enligt artikel 6: 101 i nederländska civillagen immateriellt lidande. I princip är egendomsskador alltid fullt ut berättigade till ersättning, andra nackdelar endast i den mån lagen ger så många ord.

Full ersättning för faktiskt lidande skada

Om det gäller kompensation, är grundprincipen för fullständig kompensation för skadan faktiskt lidit gäller.

Denna princip innebär att skadelidaren i en skada som orsakar skada inte ersätts för mer än hans fulla skada. I artikel 6: 100 i den nederländska civillagen föreskrivs att om samma händelse inte bara orsakar offret skador utan också ger några förmåner, denna förmån måste tas ut vid bestämning av skadan som ska ersättas, i den mån detta är rimligt. En fördel kan beskrivas som en förbättring av offrets (tillgång) ställning till följd av den skada som orsakar skada.

Dessutom kommer skadan inte alltid att kompenseras helt. Skyldigt beteende hos offret själv eller omständigheter i riskområdet för offret spelar en viktig roll i detta. Frågan som sedan måste ställas är följande: borde offret ha handlat annorlunda än vad han gjorde när det gäller förekomsten eller omfattningen av skadan? I vissa fall kan offret vara skyldigt att begränsa skadan. Detta inkluderar situationen att ha en brandsläckare närvarande innan den skadliga orsaken, till exempel en brand, inträffade. Finns det något fel hos offret? Isåfall, eget straffbart beteende i princip leder till en minskning av ersättningsskyldigheten för den som orsakar skadan och skadan måste delas mellan den som orsakar skadan och offret. Med andra ord: en (stor) del av skadan förblir på offrets egen bekostnad. Om inte offret är försäkrat för det.

Försäkra dig mot skador

Mot bakgrund av ovanstående kan det vara klokt att teckna försäkringar för att undvika att stå kvar med skadan som offer eller orsak till skada. När allt kommer omkring är skada och att påstå att det är en svår lära. Dessutom kan du numera enkelt teckna olika försäkringar hos försäkringsbolag, såsom ansvarsförsäkring, hushålls- eller bilförsäkring.

Har du att göra med skador och vill du att försäkringen ska kompensera din skada? Då måste du själv rapportera skadan till försäkringsgivaren, vanligtvis inom en månad. Det är tillrådligt att samla så mycket bevis för detta. Vilka bevis du behöver beror på typen av skada och de avtal du har ingått med ditt försäkringsbolag. Efter din rapport kommer försäkringsgivaren att ange om och vilken skada som ska kompenseras.

Observera att om skadan kompenseras av din försäkring, kan du inte längre göra anspråk på denna skada från den som orsakar skadan. Detta är annorlunda vad gäller skador som inte täcks av ditt försäkringsbolag. Premieökningen till följd av att du gör anspråk på skadan från ditt försäkringsbolag är också berättigad till ersättning av den som orsakar skadan.

Våra tjänster

At Law & More Vi förstår att alla skador kan få långtgående konsekvenser för dig. Har du att göra med skador och vill du veta om eller hur du kan göra anspråk på denna skada? Hanterar du ett skadeståndskrav och vill du få juridisk hjälp i förfarandet? Är du nyfiken på vad vi annars kan göra åt dig? Vänligen kontakta Law & More. Våra advokater är experter på området skadestånd och hjälper dig gärna med en personlig och riktad strategi och råd!

Law & More