Ändra förnamn

Ändra förnamn

Välj ett eller flera förnamn för barn

I princip står föräldrarna fritt att välja ett eller flera förnamn för sina barn. Men i slutändan kanske du inte är nöjd med det valda förnamnet. Vill du ändra ditt förnamn eller ditt barns namn? Då måste du hålla ett öga på ett antal viktiga saker. När allt kommer omkring är det inte möjligt att bara ändra förnamnet.

Ändra förnamn

Först behöver du ett giltigt skäl för att ändra förnamnet, till exempel:

  • Antagande eller naturalisering. Som ett resultat kan du vara redo för en ny start där du vill distansera dig från ditt förflutna eller efter ett integrationsprogram från ditt tidigare nationalitet genom ett nytt förnamn.
  • Ändring av kön. I princip talar detta skäl för sig själv. Det är ju helt tänkbart att ditt förnamn som resultat inte längre matchar din person eller ditt kön och behöver en förändring.
  • Du kanske också vill distansera dig från din tro och därför ändra ditt typiska religiösa förnamn. Omvänt är det naturligtvis också möjligt att genom att ta ett typiskt religiöst förnamn vill du stärka kopplingen till din religion.
  • Mobbning eller diskriminering. Slutligen är det möjligt att ditt förnamn eller ditt barns förnamn på grund av dess stavning orsakar dåliga föreningar eller så ovanligt som det leder till pestrader.

I de fall som nämns kommer naturligtvis ett annat förnamn att erbjuda en lösning. Dessutom får ett förnamn inte vara olämpligt och innehålla svär ord eller vara samma som ett befintligt efternamn, såvida inte detta också är ett normalt förnamn.

Har du ett giltigt skäl och vill du ändra ditt förnamn eller ditt barns förnamn? Då behöver du en advokat. Advokaten skickar ett brev till domstolen för dina räkning och ber om ett annat förnamn. Ett sådant brev kallas också en ansökan. För detta ändamål måste du förse din advokat med nödvändiga handlingar, till exempel en kopia av passet, en autentisk kopia av födelsecertifikatet och det ursprungliga BRP-utdraget.

Förfarandet vid domstol sker vanligtvis skriftligt och du behöver inte dyka upp i domstol. En utfrågning är dock möjlig om domaren efter att ha läst ansökan behöver mer information för att avgöra, en berörd part, till exempel en av föräldrarna, inte håller med förfrågan eller om domstolen ser en annan anledning till detta.

Domstolen avger vanligtvis sitt beslut skriftligen. Tiden mellan ansökan och domen är i praktiken cirka 1-2 månader. Om domstolen ger din begäran vidarebefordrar domstolen det nya förnamnet till den kommun där du eller ditt barn är registrerat. Efter ett positivt beslut av domstolen har kommunen vanligtvis 8 veckor på att ändra förnamnet i sin kommunala personliga registerdatabas (GBA), innan du kan ansöka om ett nytt identitetsdokument eller körkort med det nya namnet.

Domstolen kan också fatta ett annat beslut och avslå din begäran om domstolen anser att det inte finns tillräckliga skäl att ändra ditt förnamn eller ditt barns förnamn. I så fall kan du överklaga till högre domstolen inom tre månader. Om du också håller med om beslutet från överklagadomstolen, kan du inom tre månader begära Högsta domstolen i kassation att ogiltigförklara överklagadomstolens beslut. Du måste få hjälp av en advokat i både appellation och kassering.

Vill du ändra ditt förnamn eller ditt barns förnamn? Vänligen kontakta Law & More. Vid Law & More vi förstår att en förändring kan ha många skäl och orsaken varierar per person. Det är därför vi använder en personlig inställning. Våra advokater kan inte bara ge dig råd utan också hjälpa dig med ansökan om att ändra förnamn eller hjälpa till under rättsliga förfaranden.

Law & More