Advokat för efterlevnad

I dagens samhälle har relevansen av efterlevnad blivit allt viktigare. Överensstämmelse härrör från det engelska verbet 'att följa' och betyder 'följ eller följ'. Ur juridisk synvinkel betyder efterlevnad att man följer tillämpliga lagar och förordningar. Detta är mycket viktigt för alla företag och institutioner. Om gällande lagar och förordningar inte följs kan åtgärder införas av regeringen. Detta varierar från administrativt böter eller böter till återkallande av licens eller inledande av en brottsutredning. Även om efterlevnad kan avse alla befintliga lagar och förordningar har efterlevnad de senaste åren främst spelat en roll i finansiell lagstiftning och integritetslagstiftning.

Sekretesslag

Efterlevnaden inom sekretesslagstiftningen har blivit allt viktigare de senaste åren. Detta beror främst på den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Sedan denna förordning måste institutionerna följa strängare regler och medborgarna har fler rättigheter när det gäller deras personuppgifter. Kort sagt gäller GDPR när personuppgifter behandlas av en organisation. Personuppgifter avser all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta innebär att denna information antingen hänför sig direkt till någon eller kan spåras direkt till den personen. Nästan varje organisation måste hantera behandling av personuppgifter. Detta är redan fallet, till exempel när löneadministrationen behandlas eller när kunddata lagras. Detta beror på att behandlingen av personuppgifter rör både kunder och företagets egen personal. Även skyldigheten att följa GDPR gäller såväl företag som för sociala institutioner som idrottsföreningar eller stiftelser. Omfattningen av GDPR är därför mycket långtgående. Personuppgiftsmyndigheten är tillsynsorganisationen när det gäller efterlevnaden av GDPR. Om en organisation inte följer detta kan Personuppgiftsmyndigheten bland annat ålägga böter. Dessa böter kan få tusentals euro. Efterlevnad av GDPR är därför viktigt för alla organisationer.

Våra tjänster

Teamet av Law & More säkerställer att du följer alla lagar och förordningar. Våra specialister fördjupar sig i din organisation, undersöker vilka lagar och regler som gäller för din organisation och utarbetar sedan en plan för att säkerställa att du följer dessa regler på alla fronter. Dessutom kan våra specialister också fungera som compliance-chefer för dig. Det är inte bara nödvändigt att se till att du följer tillämpliga regler och förordningar, det är också viktigt att du fortsätter att följa de snabbt föränderliga lagar och förordningar. Law & More följer noggrant all utveckling och svarar på dem omedelbart. Som ett resultat kan vi garantera att din organisation är och kommer att förbli kompatibel i framtiden.

Dela