Aktiekapital

Aktiekapital

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är eget kapital uppdelat i aktier i ett företag. Det är det kapital som stadgas i bolagsavtalet eller bolagsordningen. Ett företags aktiekapital är det belopp till vilket ett företag har gett ut eller kan ge ut aktier till aktieägare. Aktiekapitalet är också en del av ett företags skulder. Skulder är skulder och avgifter.

Företag

Endast privata aktiebolag (BV) och publika aktiebolag (NV) ger ut aktier. Enskild firma och handelsbolag (VOF) kan inte. Notariehandlingar omfattar privata aktiebolag och aktiebolag. Dessa företag har juridiska personer, vilket innebär att de är bärare av rättigheter och skyldigheter. Detta gör att företaget kan hävda sina rättigheter gentemot tredje part och dess skyldigheter är verkställbara. Kontrollen i företag är uppdelad i aktier. Med andra ord, genom att inneha aktier har man kontrollandelar, och aktieägaren kan få vinstutdelning i form av utdelning. Medan i ett privat aktiebolag aktierna är registrerade (och därför begränsat överlåtbara), i ett publikt aktiebolag kan aktierna ges ut både i innehavarform (en form av en aktie, där den som kan visa att han äger den anses också vara rättmätig ägare till andelen) och i registrerad form. Detta gör att ett aktiebolag kan bli börsnoterat, eftersom aktierna är fritt överlåtbara. Överlåtelse av aktier i ett aktiebolag går alltid via en notarie.

Minsta kapital

Det registrerade och emitterade kapitalet ska minst vara minimikapitalet för aktiebolag. Detta minimikapital är 45,000 2 €. Om det auktoriserade kapitalet är högre ska minst en femtedel ges ut (art. 67:XNUMX i civillagen). Minimikapitalet ska betalas in på bolagets bankkonto vid stiftelsen. Ett kontoutdrag kommer att utfärdas för detta ändamål. Det privata aktiebolaget är nu inte längre föremål för minimikapital.

Företagsvärde kontra eget kapitalvärde

Företag värde är företagets värde utan hänsyn till finansieringsstrukturen. Det är faktiskt företagets operativa värde. Rättvisa

värde är det belopp som säljaren får för försäljningen av sina aktier. Med andra ord, bolagsvärdet minus den räntebärande nettoskulden. Varje aktie i en BV eller NV har ett nominellt värde, eller aktiens värde enligt bolagsordningen. Det emitterade aktiekapitalet i en BV eller NV är det totala beloppet av det nominella värdet av de aktier som emitterats av det företaget. Dessa är både bolagets aktier och aktieägare utanför bolaget.

Aktieemission

En emission är emission av aktier. Företag ger ut aktier av en anledning. De gör det för att skaffa eget kapital. Syftet är att göra investeringar eller att växa företaget. När du startar ett företag kan du bestämma hur många aktier du ska ge ut och vad de är värda. Ofta väljer företagare ett större antal, så att du kan sälja dem i framtiden vid behov. Tidigare fanns ett minimibelopp för värdet på en aktie, men den regeln är nu avskaffad. Det är dock klokt att lägga tillräckligt stor vikt på det, eftersom andra företag gärna vill se din kreditvärdighet. Aktier är ett verktyg du kan använda för att finansiera ditt företag. På så sätt attraherar du de pengar du behöver för din verksamhet och ytterligare företagstillväxt. Pengarna du samlar in genom att ge ut aktier är tillgängliga för dig på obestämd tid och kallas för eget kapital. Om du har en andel i ett företag är det också ett ägarbevis för en del av det företaget. Som aktieägare ger det dig också rätt till en proportionell andel av vinsten. För ett företag är det fördelaktigt att ha detta aktiekapital i företaget att använda för pågående affärer och investeringar. Först när vinst görs kan aktieägare begära utdelning. Går ett företag med vinst är det inte alltid säkert om du som aktieägare får utdelning. På den årliga bolagsstämman bestämmer aktieägarna vad som händer med vinsten: total, partiell eller ingen utdelning.

Komponenter av aktiekapital

Aktiekapitalet består av flera komponenter. För att förtydliga följer först en kort definition av dessa komponenter:

  • Emitterat aktiekapital

Dessa är de aktier som ett företag emitterar till sina aktieägare. Det emitterade aktiekapitalet ökar när nya aktier eller aktieutdelningar ges. Aktieutdelning handlar om att ge nya aktier till aktieägarna som belöning för deras bidrag till företaget. Aktier kan placeras på tre sätt, nämligen till pari (till det värde som anges på aktien), över pari (då är beloppet högre än värdet på aktien) och under pari (lägre än aktiens värde).

Inbetalt aktiekapital (helt) inbetalt aktiekapital är den del av det emitterade kapitalet från vilken bolaget har erhållit medel eller i vissa fall varor. Om kapitalet ännu inte är till 100 % inbetalt har bolaget rätt att kräva in återstoden från aktieägarna. Ett relevant begrepp är "inkallad del av kapitalet." Detta är det emitterade kapitalet i den mån det inte har betalats in, men bolaget har beslutat att det ska betalas in. Bolaget har i detta fall en direktfordran mot aktieägarna.

  • Nominellt aktiekapital

Nominellt aktiekapital är lagligen knutet till aktier och lika med det emitterade aktiekapitalet. Många aktier på börsen har ett pris som är mycket högre än det nominella värdet. Till exempel kan marknadsvärdet på en aktie vara flera euro i nominella termer. Om ett bolag ger ut nya aktier över det nominella värdet skapas en så kallad överkursreserv för mellanskillnaden. Överkursfonden är en term från investeringsvärlden. Den beskriver den finansiella reserven för ett aktiebolag eller privat aktiebolag skapat genom att ge ut aktier över nominellt värde.

  • Auktoriserat aktiekapital

Det auktoriserade kapitalet är det högsta belopp som anges i bolagsordningen till vilket aktier får ges ut. För en BV är det auktoriserade kapitalet valfritt. För en NV i Nederländerna måste minst minimikapitalet eller minst en femtedel, om det är högre än minimikapitalet, av det auktoriserade kapitalet emitteras. Detta är det totala kapital som ett företag kan erhålla genom att placera aktier. Det auktoriserade aktiekapitalet är uppdelat i aktier i en portfölj och emitterat aktiekapital. Mellan de två kan företaget växla och göra förändringar. Portföljaktier är de aktier du fortfarande kan ge ut som företag. Anta att du vill finansiera ditt företag ytterligare eller göra investeringar kan du besluta dig för att ge ut aktier. Genom att göra det kan aktieägarna köpa dem, och antalet aktier i portföljen minskar; omvänt, om ett företag köper tillbaka sina aktier från aktieägare, ökar andelarna i dess portfölj.

Bytesvärde

Företag kan också besluta att sälja aktier till allmänheten. De kan göra detta genom att gå till börsen. På en börs avgör utbud och efterfrågan värdet på varje aktie. Ett företag får då ett visst börsvärde. För övrigt är det bara NV som kan göra detta eftersom aktierna är registrerade när det gäller ett privat aktiebolag.

Blockeringsarrangemang

Blockeringsarrangemanget är ett arrangemang som begränsar möjligheten att överlåta äganderätten till aktier i ett företag.

Detta system begränsar aktieägarnas frihet att överlåta sina aktier till någon annan. Detta för att förhindra att delägare ställs inför en konstig aktieägare bara sådär. Det finns två typer av blockeringsarrangemang:

  • Erbjudande schema 

Aktieägaren ska först erbjuda sina aktier till delägarna. Endast om det visar sig att delägarna inte vill ta aktierna får aktieägaren överlåta ägandet av aktierna till en icke-aktieägare.

  • Godkännandeschema

Delägarna måste först godkänna den föreslagna aktieöverlåtelsen. Först då får aktieägaren överlåta sina aktier.

Medan aktierna i det privata aktiebolaget tidigare inte bara kunde överlåtas till tredje part (spärrordning), lagen – efter införande av Flex BV-lagen – föreskriver ett erbjudandearrangemang som kan avvikas från i bolagsordningen (art. 2:195 i den nederländska civillagen). Den lagstadgade ordningen gäller om det inte finns någon bestämmelse i bolagsordningen om ett avvikande erbjudande eller godkännandesystem.

Det finns ingen spärrordning för registrerade aktier i ett publikt aktiebolag. De flesta aktier kommer att bestå av innehavaraktier i ett publikt aktiebolag, vilket gör dem fritt omsättbara.

Rättvisa

Aktiekapital hamnar alltså under eget kapital. Denna redovisningsperiod representerar värdet av alla företagets tillgångar minus skuldkapital. Eget kapital är en viktig indikator på hur du mår som företag, men det skiljer sig från marknadsvärdet på ditt företag. Eget kapital representerar i själva verket det ekonomiska värde som aktieägarna skulle få vid en företagslikvidation. Eget kapital är viktigt eftersom det ofta ses som en buffert för att absorbera finansiella motgångar.

Efter att ha läst den här bloggen, har du fortfarande frågor, eller är du en företagare som behöver råd och vägledning om att starta ett företag? Då är det klokt att engagera sig expert på bolagsrätt. Kontakta sedan Law & More. Våra företagsjurister hjälper dig gärna.

 

Law & More