Avgörande i klimatärendet mot Shell

Avgörande i klimatärendet mot Shell

Tingsrättens dom i Haag i målet Milieudefensie mot Royal Dutch Shell PLC (hädanefter 'RDS') är en milstolpe i klimatstämningarna. För Nederländerna är detta nästa steg efter den banbrytande bekräftelsen av Urgenda-avgörandet från Högsta domstolen, där staten beordrades att minska sina utsläpp i linje med målen i Parisavtalet. För första gången är också ett företag som RDS nu skyldigt att vidta åtgärder för att motverka farlig klimatförändring. Denna artikel kommer att beskriva huvudelementen och konsekvenserna av detta beslut.

tillåtlighet

För det första är ansökan tillåtlig. Innan en domstol kan pröva innehållet i ett civilrättsligt krav måste ansökan vara tillåtlig. Domstolen fann att endast de kollektiva åtgärder som tjänar intressen för de nuvarande och framtida generationerna av nederländska medborgare är tillåtna. Dessa handlingar, i motsats till de åtgärder som tjänar världsbefolkningens intressen, hade ett tillräckligt liknande intresse. Detta beror på att konsekvenserna som nederländska medborgare kommer att uppleva av klimatförändringarna skiljer sig i mindre utsträckning än för världens befolkning som helhet. ActionAid representerar inte tillräckligt den holländska befolkningens specifika intressen med sitt brett formulerade globala mål. Därför förklarades dess yrkande avvisad. De enskilda klagandena förklarades också avvisade i sina fordringar, eftersom de inte har visat tillräckligt individuellt intresse för att vara tillåtna utöver det kollektiva fordran.

Omständigheterna i ärendet

Nu när några av de inkomna fordringarna har förklarats tillåtliga kunde domstolen bedöma dem väsentligt. För att tillåta påståendet från Milieudefensie att RDS är skyldigt att uppnå en nettoutsläppsminskning på 45% var först domstolen tvungen att fastställa att en sådan skyldighet vilar på RDS. Detta måste bedömas utifrån den oskrivna standarden för vård av konst. 6: 162 DCC, där alla omständigheter i fallet spelar en roll. De omständigheter som revisionsrätten beaktade inkluderade följande. RDS fastställer koncernpolicyn för hela Shell-gruppen som sedan genomförs av övriga företag inom koncernen. Shell-gruppen ansvarar tillsammans med sina leverantörer och kunder för betydande koldioxidutsläpp, som är högre än utsläppen från ett antal stater, inklusive Nederländerna. Dessa utsläpp leder till klimatförändringar, vars konsekvenser känns av nederländska invånare (t.ex. i deras hälsa men också som en fysisk risk på grund av bland annat stigande havsnivåer).

Mänskliga rättigheter

Konsekvenserna av bland annat nederländska medborgares klimatförändringar påverkar deras mänskliga rättigheter, särskilt rätten till liv och rätten till ostörd familjeliv. Även om mänskliga rättigheter i princip gäller mellan medborgare och regeringen och därför inte finns någon direkt skyldighet för företag, måste företagen respektera dessa rättigheter. Detta gäller även om stater inte skyddar mot kränkningar. Mänskliga rättigheter som företag måste respektera ingår också i mjuk lag instrument som FN: s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, godkänd av RDS och OECD: s riktlinjer för multinationella företag. Den rådande insikten från dessa instrument bidrar till tolkningen av den oskrivna vårdstandarden på grundval av vilken en skyldighet för RDS kan antas, enligt domstolen.

Skyldighet

Företagens skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna beror på hur allvarligt deras verksamhet påverkar de mänskliga rättigheterna. Domstolen antog detta i fallet med RDS på grundval av de fakta som beskrivs ovan. Innan en sådan skyldighet kan antas är det dessutom viktigt att ett företag har tillräckliga möjligheter och inflytande för att förhindra överträdelsen. Domstolen antog att detta är fallet eftersom företag har inflytande inom hela värdekedja: både inom företaget / koncernen själv genom utformning av policy och på kunder och leverantörer genom tillhandahållande av produkter och tjänster. Eftersom inflytandet är störst inom företaget självt är RDS föremål för en skyldighet att uppnå resultat. RDS måste anstränga sig för leverantörer och kunder.

Domstolen bedömde omfattningen av denna skyldighet enligt följande. Enligt Parisavtalet och IPCC-rapporterna är den accepterade normen för global uppvärmning begränsad till högst 1.5 grader Celsius. Den påstådda minskningen på 45%, med 2019 som 0, är ​​enligt domstolen tillräckligt i linje med de minskningsvägar som föreslagits av IPCC. Därför kan detta antas som en minskningsskyldighet. En sådan skyldighet kan endast åläggas av domstolen om RDS underlåter eller hotar att underlåta denna skyldighet. Domstolen angav att det senare är fallet, eftersom grupppolicyn inte är tillräckligt konkret för att utesluta ett sådant hot om överträdelse.

Beslut och försvar

Domstolen beordrade därför RDS och de andra företagen inom Shell-gruppen att begränsa eller låta begränsa den sammanlagda årliga volymen av alla koldioxidutsläpp till atmosfären (Scope 2, 1 och 2) i samband med Shell-koncernens affärsverksamhet och sålde energi. bärande produkter på ett sådant sätt att volymen i slutet av år 3 har minskat med minst 2030% netto jämfört med nivån för år 45. RDS försvar är av otillräcklig vikt för att förhindra denna order. Till exempel ansåg domstolen argumentet om perfekt substitution, vilket innebär att någon annan kommer att ta över verksamheten i Shell-gruppen om en minskningsskyldighet införs, otillräckligt bevisat. Dessutom befriar inte det faktum att RDS inte ensam är ansvarigt för klimatförändringarna RDS från den tunga ansträngningsplikten och ansvaret för att begränsa den globala uppvärmningen som domstolen antar.

effekter

Detta klargör också vilka konsekvenser detta beslut har för andra företag. Om de är ansvariga för en betydande mängd utsläpp (till exempel andra olje- och gasföretag), kan de också väckas till domstol och dömas om företaget gör otillräckliga ansträngningar genom sin policy för att begränsa dessa utsläpp. Denna ansvarsrisk kräver en strängare politik för utsläppsminskning i hela EU värdekedja, dvs för företaget och koncernen själv såväl som för sina kunder och leverantörer. För denna policy kan en liknande minskning som minskningsskyldigheten gentemot RDS tillämpas.

Landmärkebeslutet i Milieudefensens klimatärende mot RDS har långtgående konsekvenser, inte bara för Shell-gruppen utan även för andra företag som bidrar väsentligt till klimatförändringen. Ändå kan dessa konsekvenser motiveras av det akuta behovet av att förhindra farlig klimatförändring. Har du några frågor om detta beslut och dess möjliga konsekvenser för ditt företag? Vänligen kontakta Law & More. Våra advokater är specialiserade på civilrättsligt ansvar och hjälper dig gärna.

Law & More