Erkännande som sponsor

Erkännande som sponsor

Företag tar regelbundet med sig anställda från utlandet till Nederländerna. Erkännande som fadder är obligatoriskt om ditt företag vill ansöka om uppehållstillstånd för något av följande syften med vistelsen: högutbildad migrant, forskare i den mening som avses i direktiv EU 2016/801, studier, au pair eller utbyte.

När ansöker du om erkännande som sponsor?

Du kan ansöka till IND om erkännande som sponsor som företag. De fyra kategorierna för vilka Erkännande som sponsor kan användas är anställning, forskning, studier eller utbyte.

Vid anställning skulle man kunna tänka sig uppehållstillstånd för anställning i syfte att vara kunskapsinvandrare, utföra arbete som anställd, säsongsanställning, lärlingsutbildning, övergång inom företag eller verksamhet, eller bosättning när det gäller en innehavare av Europeiskt blått kort. När det gäller forskning skulle man kunna begära uppehållstillstånd för forskning med det syfte som avses i direktiv EU 2016/801. Studiekategorin avser uppehållstillstånd med studieändamål. Slutligen innebär utbyteskategorin uppehållstillstånd med kulturellt utbyte eller au pair som syfte.

Villkoren för erkännande som sponsor

Följande villkor gäller vid bedömning av ansökan om erkännande som sponsor:

  1. Anteckning i handelsregistret;

Ditt företag ska vara registrerat i handelsregistret.

  1. Kontinuiteten och solvensen i din verksamhet är tillräckligt säkerställd;

Det innebär att ditt företag kan uppfylla alla sina ekonomiska åtaganden under en längre period (kontinuitet) och att företaget kan ta till sig ekonomiska motgångar (solvens).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan ge råd till IND om ett företags kontinuitet och solvens. RVO använder ett poängsystem på upp till 100 poäng för nystartade företag. En startande företagare är ett företag som har funnits i mindre än ett och ett halvt år eller som ännu inte har bedrivit verksamhet i ett och ett halvt år. Uppstarten ska ha minst 50 poäng för ett positivt utlåtande från RVO. Med tillräckliga poäng och därmed ett positivt omdöme erkänns företaget som referent.

Poängsystemet består av registreringen hos holländska Kamer van Koophandel (KvK) och affärsplanen. Först kontrollerar RVO om företaget är registrerat hos KvK. Man tittar också på om det har skett förändringar av till exempel aktieägare eller delägare sedan ansökan om Erkännande som sponsor, men också om det har skett ett övertagande, moratorium eller konkurs.

Affärsplanen utvärderas sedan. RVO:n utvärderar affärsplanen utifrån marknadspotential, organisation och företagsfinansiering.

Vid bedömning av det första kriteriet, marknadspotential, tittar RVO på produkten eller tjänsten och en marknadsanalys utarbetas. Produkten eller tjänsten utvärderas enligt dess egenskaper, tillämpning, marknadsbehov och unika försäljningsargument. Marknadsanalysen är kvalitativ och kvantitativ och fokuserar på sin egen specifika affärsmiljö. Marknadsanalysen fokuserar bland annat på potentiella kunder, konkurrenter, inträdeshinder, prispolicy och risker.

Därefter bedömer RVO det andra kriteriet, företagets organisation. RVO tar hänsyn till företagets organisationsstruktur och kompetensfördelningen.

Det sista kriteriet, finansiering, bedöms av RVO baserat på solvens, omsättning och likviditetsprognos. Det är väsentligt att företaget kan absorbera eventuella framtida ekonomiska svårigheter under tre år (solvens). Dessutom måste omsättningsprognosen se rimlig ut och stämma överens med marknadspotentialen. Slutligen – inom tre år – bör kassaflödet från den faktiska affärsverksamheten vara positivt (likviditetsprognos).

  1. Ditt företag är inte i konkurs eller har ännu inte beviljats ​​moratorium;
  2. Tillförlitligheten hos den sökande eller de fysiska eller juridiska personer eller företag som är direkt eller indirekt involverade i företaget är tillräckligt fastställd.

Följande exempel tjänar till att illustrera situationer där IND anser att det inte finns någon tillförlitlighet:

  • Om ditt företag eller de inblandade (juridiska) personerna har gått i konkurs tre gånger om året innan du ansöker om Erkännande som sponsor.
  • Ditt företag har fått ett skattebrottsstraff fyra år innan det ansökte om erkännande som sponsor.
  • Ditt företag har fått tre eller fler böter enligt utlänningslagen, lagen om anställning av utländska medborgare eller lagen om minimilön och minimi semesterersättning under de fyra åren före ansökan om erkännande som fadder.

Utöver exemplen ovan kan IND begära ett Certificate of Good Conduct (VOG) för att bedöma tillförlitligheten.

  1. Erkännandet som sponsor för sökanden eller juridiska personer eller företag som är direkt eller indirekt involverade i det företaget inom fem år omedelbart före ansökan har återkallats;
  2. Den sökande uppfyller kraven relaterade till syftet med vilket utlänningen vistas eller vill vistas i Nederländerna, vilket kan innefatta efterlevnad och efterlevnad av en uppförandekod.

Utöver ovanstående villkor som måste uppfyllas finns ytterligare villkor för kategorierna forskning, studier och utbyte.

Proceduren "Erkännande som sponsor".

Om ditt företag uppfyller de beskrivna villkoren kan du ansöka om erkännande som sponsor hos IND genom att fylla i ansökningsformuläret "Erkännande som sponsor". Du samlar alla nödvändiga handlingar och bifogar dessa till ansökan. Den fullständiga ansökan, inklusive de begärda dokumenten, ska skickas till IND per post.

Efter att du skickat ansökan om Erkännande som fadder får du ett brev från IND med ansökningsavgiften. Om du har betalat för ansökan har IND 90 dagar på sig att besluta om din ansökan. Denna beslutsperiod kan förlängas om din ansökan inte är komplett eller om ytterligare utredning krävs.

IND kommer sedan att besluta om din ansökan om erkännande som fadder. Om din ansökan avslås kan du göra en invändning. Om företaget erkänns som sponsor kommer du att registreras på IND:s webbplats i det offentliga registret över erkända sponsorer. Ditt företag kommer att förbli en referent tills du avslutar erkännandet eller om du inte längre uppfyller villkoren.

En auktoriserad sponsors skyldigheter

Som auktoriserad sponsor har du informationsplikt. Enligt denna skyldighet måste den auktoriserade sponsorn meddela IND om eventuella förändringar i situationen inom fyra veckor. Förändringar kan relateras till utlänningens status och den erkända sponsorn. Dessa ändringar kan anmälas till IND genom att använda anmälningsformuläret.

Dessutom måste du som auktoriserad sponsor spara information om utlänningen i dina register. Du måste spara denna information i fem år från det att du upphör att vara auktoriserad sponsor för utlänningen. Som auktoriserad sponsor har du en administrations- och lagringsskyldighet. Du ska kunna lämna uppgifterna om utlänningen till IND.

Dessutom har du som auktoriserad fadder en omsorgsplikt mot utlänningen. Du måste till exempel informera utlänningen om villkoren för inresa och vistelse och andra relevanta bestämmelser.

Som auktoriserad sponsor är du också ansvarig för utlänningens återvändande. Eftersom utlänningen sponsrar sin familjemedlem är du inte ansvarig för att återlämna utlänningens familjemedlem.

Slutligen kontrollerar IND om den auktoriserade sponsorn uppfyller sina skyldigheter. I detta sammanhang kan en administrativ böter utdömas, eller erkännandet som sponsor kan tillfälligt upphävas eller återkallas av IND.

Fördelarna med att bli erkänd som sponsor

Om ditt företag är erkänt som sponsor har det vissa fördelar. Som erkänd sponsor har du ingen skyldighet att skicka in ett lägsta eller maximalt antal ansökningar per år. Dessutom behöver du lämna in färre styrkande handlingar som bifogas din ansökningsblankett, och du kan ansöka om uppehållstillstånd online. Slutligen är målet att inom två veckor besluta om en erkänd sponsors ansökan. Att bli erkänd som fadder underlättar alltså processen att ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare från utlandet.

Våra jurister är experter på immigrationsrätt och är angelägna om att ge dig råd. Behöver du hjälp med ansökan om Erkännande som sponsor eller har du några frågor kvar efter att ha läst den här artikeln? Våra advokater på Law & More är mer än villiga att hjälpa dig.

Law & More