Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna

Erkännande och verkställighet av utländska domar i Nederländerna

Kan en dom som meddelats utomlands erkännas och/eller verkställas i Nederländerna? Detta är en vanlig fråga i rättspraxis som regelbundet behandlar internationella parter och tvister. Svaret på denna fråga är inte entydigt. Läran om erkännande och verkställighet av utländska domar är ganska komplex på grund av olika lagar och regler. Denna blogg ger en kort förklaring av tillämpliga lagar och förordningar i samband med erkännande för verkställighet av utländska domar i Nederländerna. Baserat på det kommer ovanstående fråga att besvaras i denna blogg.

När det gäller erkännande och verkställighet av utländska domar är artikel 431 i civilprocesslagen (DCCP) central i Nederländerna. Detta föreskriver följande:

'1. Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 985-994 kan varken beslut som fattas av utländska domstolar eller äkta handlingar som upprättats utanför Nederländerna verkställas i Nederländerna.

2. Ärenden kan höras och avgöras igen vid den nederländska domstolen. '

Artikel 431 punkt 1 DCCP - verkställighet av en utländsk dom

Första stycket i art. 431 DCCP behandlar verkställighet av utländska domar och är tydlig: grundprincipen är att utländska domar inte kan verkställas i Nederländerna. Första stycket i ovannämnda artikel går dock längre och föreskriver att det också finns ett undantag från grundprincipen, nämligen i de fall som anges i artiklarna 985-994 DCCP.

Artiklarna 985-994 DCCP innehåller allmänna regler för förfarandet för verkställighet av verkställbara titlar som skapats i främmande stater. Dessa allmänna regler, även kända som exekvaturförfarandet, gäller enligt artikel 985 i DCCP endast om ”ett beslut som fattats av en utländsk domstol är verkställbart i Nederländerna i kraft av ett fördrag eller i kraft av lagen'.

På europeisk (EU) nivå finns till exempel följande relevanta föreskrifter i detta sammanhang:

  • EEX -förordningen om internationella civil- och handelsfrågor
  • Ibis -förordningen om internationell skilsmässa och föräldraansvar
  • Alimentationsförordning om internationellt underhåll av barn och makar
  • Förordning om äktenskapsrätt om internationell äktenskapsrätt
  • Partnerskapsförordning om internationell lagstiftning om partnerskap
  • Arvsförordning om internationell arvsrätt

Om en utländsk dom är verkställbar i Nederländerna i enlighet med en lag eller ett fördrag, utgör det beslutet inte automatiskt ett verkställbart beslut, så att det kan verkställas. För detta ändamål måste den nederländska domstolen först begäras att bevilja tillstånd för verkställighet som beskrivs i artikel 985 DCCP. Det betyder inte att ärendet kommer att granskas på nytt. Så är inte fallet, enligt artikel 985 Rv. Det finns dock kriterier på grundval av vilka domstolen bedömer om ledighet beviljas eller inte. De exakta kriterierna anges i lagen eller fördraget på grundval av vilka beslutet är verkställbart.

Artikel 431 punkt 2 DCCP - erkännande av en utländsk dom

I händelse av att det inte finns något verkställighetsavtal mellan Nederländerna och den utländska staten gäller en utländsk dom enligt art. 431 punkt 1 DCCP i Nederländerna inte berättigad till verkställighet. Ett exempel på detta är en rysk dom. Det finns trots allt inget fördrag mellan Konungariket Nederländerna och Ryska federationen som reglerar ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar i civila och kommersiella frågor.

Om en part ändå vill verkställa en utländsk dom som inte är verkställbar enligt ett fördrag eller en lag, erbjuder artikel 431 punkt 2 DCCP ett alternativ. I andra stycket i artikel 431 i DCCP föreskrivs att en part, för vars fördel straffet har uttalats i den utländska domen, kan väcka talan igen vid den nederländska domstolen för att få ett jämförbart beslut som kan verkställas. Att en utländsk domstol redan har avgjort samma tvist hindrar inte att tvisten kan väckas vid den nederländska domstolen igen.

I dessa nya förfaranden enligt artikel 431, punkt 2 DCCP kommer den nederländska domstolen att 'i varje enskilt fall bedöma om och i vilken utsträckning myndighet bör tillskrivas en utländsk dom' (HR 14 november 1924, NJ 1925, Bontmantel). Grundprincipen här är att en utländsk dom (som har vunnit res judicata) erkänns i Nederländerna om följande minimikrav har utvecklats i Högsta domstolens dom av den 26 september 2014 (ECLI: NL: HR: 2014: 2838, Gazprombank) är klart:

  1. behörigheten för den domstol som avgjorde den utländska domen vilar på en behörighetsgrund som i allmänhet är acceptabel enligt internationella standarder;
  2. den utländska domen har nåtts i ett rättsligt förfarande som uppfyller kraven på rättslig process och med tillräckliga garantier;
  3. erkännandet av den utländska domen strider inte mot nederländsk allmän ordning;
  4. det är inte fråga om en situation där den utländska domen är oförenlig med ett nederländskt domstols beslut mellan parterna, eller med ett tidigare beslut av en utländsk domstol som gavs mellan samma parter i en tvist om samma ämne och är baserad av samma orsak.

Om ovannämnda villkor är uppfyllda får en saklig handläggning av ärendet inte vidtas och den nederländska domstolen kan räcka med en övertygelse från den andra parten till den som den redan dömdes till i den utländska domen. Observera att i detta system, som utvecklats i rättspraxis, förklaras den utländska domen inte "verkställbar", men en ny dom fälls i en nederländsk dom som motsvarar övertygelsen i den utländska domen.

Om villkoren a) till d) inte är uppfyllda måste sakens innehåll fortfarande behandlas av domstolen väsentligt. Huruvida och, om så är fallet, vilket bevisvärde som bör tilldelas den utländska domen (inte berättigad till erkännande) överlåts till domaren. Det framgår av rättspraxis att när det gäller villkoret för allmän ordning lägger den nederländska domstolen värde på principen om rätten att bli hörd. Detta innebär att om den utländska domen har gjorts i strid med denna princip kommer dess erkännande sannolikt att strida mot allmän ordning.

Är du inblandad i en internationell rättstvist och vill du att din utländska dom ska erkännas eller verkställas i Nederländerna? Vänligen kontakta Law & More. Vid Law & More, förstår vi att internationella rättstvister är komplexa och kan få långtgående konsekvenser för parterna. Det är därför Law & Moreadvokater använder ett personligt, men adekvat tillvägagångssätt. Tillsammans med dig analyserar de din situation och beskriver nästa steg som ska vidtas. Om det behövs hjälper våra advokater, som är experter inom internationell och processrätt, dig gärna i alla erkännande- eller verkställighetsförfaranden.

Law & More