Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Graviditetsdiskriminering vid förlängning av anställningsavtal

Beskrivning

Law & More gav nyligen råd till en anställd på Wijeindhoven Grund i sin ansökan till styrelsen för mänskliga rättigheter (College Rechten voor de Mens) om huruvida stiftelsen gjorde en förbjuden skillnad på grund av kön på grund av hennes graviditet och för att hantera hennes klagomål om diskriminering av oaktsamhet.

Människorättsnämnden är ett oberoende förvaltningsorgan som bland annat i enskilda ärenden bedömer om det förekommer diskriminering på jobbet, i utbildningen eller som konsument.

Stichting Wijeindhoven är en stiftelse som utför arbete åt kommunen Eindhoven inom det sociala området. Stiftelsen har cirka 450 anställda och har en budget på 30 miljoner euro. Av dessa anställda är cirka 400 generalister som har kontakt med cirka 25,000 XNUMX Eindhoven invånare från åtta kvarterslag. Vår klient var en av generalisterna.

Den 16 november 2023 meddelade nämnden sin dom.

Arbetsgivaren förbjuder könsdiskriminering

I förfarandet påstod vår klient fakta som tydde på könsdiskriminering. Nämnden fann, utifrån vad hon lämnat, att hennes prestation uppfyllde kraven. Vidare har arbetsgivaren aldrig kallat henne till svars för brister i hennes prestation.

Den anställde var frånvarande en tid på grund av graviditet och föräldraskap. Annars var hon aldrig frånvarande. Innan frånvaron fick hon ändå godkännande att gå utbildning.

En dag efter att hon kom tillbaka hade den anställde ett möte med sin chef och sin personalansvarige. Under samtalet angavs att den anställdes anställning inte skulle fortsätta efter utgången av hennes vikariat.

Arbetsgivaren angav senare att beslutet att inte förnya skulle bero på bristande synlighet på arbetsplatsen. Detta är märkligt eftersom den anställde hade en ambulerande ställning och därmed verkade huvudsakligen på en individualistisk basis.

Styrelsen finner att:

”Svaran kunde inte bevisa att (frånvaro relaterad till den anställdes) graviditet inte var anledningen till att anställningsavtalet inte förnyades. Svaranden har därför gjort en direkt könsdiskriminering mot sökanden. Direkt diskriminering är förbjuden om inte ett lagstadgat undantag gäller. Det har varken hävdats eller visat att så är fallet. Nämnden finner därför att svaranden gjort förbjuden könsdiskriminering mot sökanden genom att inte ingå ett nytt anställningsavtal med sökanden.”

Slarvig hantering av diskrimineringsklagomål

Det var inte känt inom Wijeindhoven var och hur man lämnar in ett diskrimineringsklagomål. Därför lämnade den anställde in ett skriftligt diskrimineringsklagomål till direktören och chefen. Direktören svarade att han gjort interna förfrågningar och på den grunden inte delade den anställdes synpunkt. Direktören pekar på möjligheten att lämna in ett klagomål till den externa förtroenderådgivaren. Ett klagomål lämnas sedan in till den konfidentiella rådgivaren. Den senare meddelar då att den tilltalade är på fel adress. Den konfidentiella rådgivaren informerar henne om att han inte gör någon sanningsupptäckt, som att höra båda sidor av argumentet eller genomföra en utredning. Den anställde ber sedan chefen igen att ta itu med klagomålet. Direktören informerar henne sedan om att han vidhåller sin ståndpunkt eftersom klagomålet inte innehåller några nya fakta och omständigheter.

Efter att ha gjort känt att ytterligare åtgärder vidtagits med styrelsen för mänskliga rättigheter, Wijeindhoven angett sin vilja att diskutera fortsatt anställning eller ersättning under förutsättning att klagomålet till nämnden skulle återkallas.

Styrelsen noterar i detta avseende följande:

”att svaranden, trots sökandens mycket motiverade och konkreta klagomål om diskriminering, inte undersökte klagomålet ytterligare. Enligt nämndens mening borde svaranden ha gjort det. I ett sådant fall kan regissörens mycket kortfattade svar inte räcka. Genom att, utan förhandling, konstaterade att det inte fanns tillräcklig grund för ett diskrimineringsklagomål, har svaranden underlåtit att uppfylla sin skyldighet att behandla sökandens klagomål försiktigt. Dessutom kräver ett klagomål om diskriminering alltid ett motiverat svar.”

Svar från Wijeindhoven

Enligt Eindhovens Dagblad, Wijeindhovens svar är: "Vi tar denna dom på allvar. Diskriminering i alla former strider mot våra normer och värderingar. Vi beklagar att vi omedvetet gav intrycket att vi inte förnyade ett kontrakt på grund av graviditetsbesvär. Vi kommer att ta till oss råden och undersöka vilka förbättringssteg vi behöver ta."

Svar från Law & More

Law & More välkomnar människorättsnämndens dom. Byrån bidrar gärna till att bekämpa diskriminering. Diskriminering i samband med graviditet bör bekämpas för att främja jämställdhet i arbetet.

Law & More