Föräldramyndighet Bild

Föräldra myndighet

När ett barn föds har barnets mor automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Förutom i de fall där mamman själv fortfarande är minderårig vid den tiden. Om mamman är gift med sin partner eller har ett registrerat partnerskap under barnets födelse har barnets far också automatiskt föräldrabehörighet över barnet. Om mor och far till ett barn bor uteslutande tillsammans, gäller inte gemensam vårdnad automatiskt. Vid samlevnad måste barnets far, om han vill, erkänna barnet i kommunen. Detta betyder inte att partnern också har vårdnaden om barnet. För detta ändamål måste föräldrarna gemensamt lämna in en begäran om gemensam vårdnad till domstolen.

Vad betyder föräldrarnas auktoritet?

Föräldramyndighet innebär att föräldrarna har befogenhet att besluta om viktiga beslut i livet för sitt underåriga barn. Till exempel medicinska beslut, skolval eller beslutet om ett barn ska ha sitt huvudsakliga hemvist. I Nederländerna har vi enskild vårdnad och gemensam vårdnad. Enhövdad vårdnad innebär att vårdnaden ligger hos en förälder och gemensam vårdnad innebär att vårdnaden utövas av båda föräldrarna.

Kan den gemensamma myndigheten ändras till en enda myndighet?

Grundprincipen är att den gemensamma vårdnaden, som fanns vid äktenskapstidpunkten, fortsätter efter en skilsmässa. Detta är ofta i barnets intresse. Men i skilsmässoförfaranden eller i skilsmässoförfaranden kan en av föräldrarna be domstolen att ta hand om den ensamstående vårdnaden. Denna begäran kommer endast att beviljas i följande fall:

  • om det finns en oacceptabel risk för att barnet kommer att fastna eller försvinna mellan föräldrarna och det förväntas inte att detta kommer att förbättras tillräckligt inom överskådlig framtid, eller
  • ändring av vårdnaden är annars nödvändig för barnets bästa.

Praktisk erfarenhet har visat att förfrågningar om ensamrätt endast beviljas i undantagsfall. Ett av kriterierna som nämns ovan måste vara uppfyllda. När ansökan om ensamstående vårdnad beviljas är föräldern med vårdnaden inte längre skyldig att samråda med den andra föräldern när viktiga beslut i barnets liv är inblandade. Den förälder som berövas vårdnaden får således inte längre något att säga till om i barnets liv.

Barnets bästa

"Barnets bästa" har ingen konkret definition. Detta är ett vagt koncept som måste fyllas i av omständigheterna i varje familjesituation. Domaren måste därför granska alla omständigheter i en sådan ansökan. I praktiken används dock ett antal fasta utgångspunkter och kriterier. En viktig utgångspunkt är att den gemensamma myndigheten måste behållas efter en skilsmässa. Föräldrar måste kunna fatta viktiga beslut om barnet tillsammans. Detta innebär också att föräldrarna måste kunna kommunicera bra med varandra. Dålig kommunikation eller nästan ingen kommunikation räcker dock inte för att få ensam vårdnad. Först när dålig kommunikation mellan föräldrar skapar en risk för att barnen kommer att fastna mellan sina föräldrar och om detta inte förväntas bli bättre inom en kort tidsperiod, avslutar domstolen den gemensamma vårdnaden.

Under förfarandet kan domaren ibland också få råd från en expert för att avgöra vad som är till barnets bästa. Han kan sedan till exempel be barnskyddsnämnden att utreda och utfärda en rapport om huruvida ensam eller gemensam vårdnad är i barnets bästa.

Kan myndigheten ändras från enhuvud till gemensam myndighet?

Om det finns vårdnad med ensamrätt och båda föräldrarna vill ändra det till gemensam vårdnad kan detta ordnas genom domstolarna. Detta kan begäras skriftligt eller digitalt via ett formulär. I så fall kommer en anteckning att göras i vårdregistret om att barnet i fråga har gemensam vårdnad.

Om föräldrarna inte är överens om övergången från ensam vårdnad till gemensam vårdnad kan den förälder som inte har vårdnaden vid den tiden ta ärendet till domstol och ansöka om att bli medförsäkrad. Detta kommer endast att avvisas om det finns ovan nämnda hemliga och förlorade kriterium eller om avvisning på annat sätt är nödvändigt för barnets bästa. I praktiken beviljas ofta en begäran om att ändra ensam vårdnad till gemensam vårdnad. Det beror på att vi i Nederländerna har principen om lika föräldraskap. Denna princip innebär att fäder och mödrar ska ha en lika stor roll i vård och uppfostran av sitt barn.

Slutet på föräldramyndigheten

Föräldrars vårdnad upphör genom lagstiftning så snart barnet fyller 18 år. Från det ögonblicket är ett barn äldre och har befogenhet att besluta om sitt eget liv.

Har du frågor om föräldramyndighet eller vill du få hjälp i ett förfarande för att ansöka om ensam eller gemensam föräldramyndighet? Kontakta en av våra erfarna familjerättsadvokater direkt. Advokaterna på Law & More kommer gärna att ge råd och hjälpa dig i sådana förfaranden till ditt barns bästa.

Law & More