Aktieägares ansvar i Nederländerna - Bild

Aktieägares ansvar i Nederländerna

Ansvar för styrelseledamöter i ett företag i Nederländerna är alltid ett mycket diskuterat ämne. Mycket mindre sägs om aktieägarnas ansvar. Ändå händer det att aktieägare kan vara ansvariga för sina handlingar i ett företag enligt nederländsk lag. När en aktieägare kan hållas ansvarig för sina handlingar gäller detta personligt ansvar, vilket kan ha stora konsekvenser för en aktieägares personliga liv. Därför är det viktigt att vara medveten om riskerna med avseende på aktieägarnas ansvar. De olika situationerna där aktieägares ansvar i Nederländerna kan uppstå kommer att diskuteras i denna artikel.

1. Aktieägares skyldigheter

En aktieägare har andelarna i en juridisk enhet. Enligt den nederländska civillagen är en juridisk enhet lika med en fysisk person när det gäller äganderätt. Detta innebär att en juridisk person kan ha samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person och därför kan utföra rättsliga åtgärder, till exempel att skaffa egendom, ingå ett avtal eller göra en talan. Eftersom en juridisk enhet endast finns på papper måste den juridiska personen representeras av en fysisk person, direktören. Även om den juridiska personen i princip är ansvarig för eventuella skador som härrör från dess handlingar, kan styrelseledamöterna i vissa fall också hållas ansvariga baserat på styrelseledamotens ansvar. Detta ger emellertid upphov till frågan om en aktieägare kan hållas ansvarig för sina handlingar med avseende på den juridiska enheten. För att fastställa aktieägarnas ansvar måste aktieägarnas skyldigheter fastställas. Vi kan skilja tre typer av specifika skyldigheter för aktieägare: juridiska skyldigheter, skyldigheter som härrör från bolagsordningen och skyldigheter som härrör från aktieägaravtalet.

Aktieägares ansvar

1.1 Skyldigheter från aktieägare som följer av lagen

Enligt den nederländska civillagen har aktieägare en viktig skyldighet: skyldigheten att betala företaget för de aktier de förvärvar. Denna skyldighet härrör från artikel 2: 191 Dutch Civil Code och är den enda uttryckliga skyldigheten för aktieägare som härrör från lagen. Enligt artikel 2: 191 Dutch Civil Code är det emellertid möjligt att föreskriva i bolagsordningen att aktierna inte behöver betalas fullt ut omedelbart:

Vid teckning av en aktie måste det nominella beloppet betalas till företaget. Det är möjligt att föreskriva att det nominella beloppet, eller en del av det nominella beloppet, endast måste betalas efter en viss tid eller efter det att företaget kräver betalning. 

Men om en sådan bestämmelse införlivas i bolagsförordningen finns det en bestämmelse som skyddar tredje parter i fall av konkurs. Om företaget går i konkurs och aktierna inte betalas fullt ut av aktieägarna, antingen på grund av en bestämmelse i artiklarna om införlivande av en slump, är den utsedda kuratorn skyldig att kräva full betalning av alla aktier från aktieägarna. Detta härrör från artikel 2: 193 Nederländska civillagen:

Företagets kurator har befogenhet att samla in och samla in alla obligatoriska betalningar som ännu inte har gjorts med avseende på aktierna. Denna befogenhet existerar oavsett vad som anges i detta avseende i införlivande eller som fastställs enligt artikel 2: 191 nederländska civillagen.

De juridiska skyldigheterna för aktieägarna att betala fullt ut för de aktier de kräver innebär att aktieägarna i princip endast är ansvariga för det antal aktier de har tagit. De kan inte hållas ansvariga för företagets handlingar. Detta härrör också från artikel 2:64 Nederländska civillagen och artikel 2: 175 nederländska civillagen:

En aktieägare är inte personligt ansvarig för vad som utförs i företagets namn och han är inte skyldig att bidra till företagets förluster mer än vad han har betalat eller fortfarande måste betala på sina aktier.

1.2 Skyldigheter från aktieägare som härrör från bolagsordningen

Som förklarats ovan har aktieägare endast en uttrycklig juridisk skyldighet: att betala för sina aktier. Utöver denna lagliga skyldighet kan dock skyldigheter för aktieägare fastställas i bolagsordningen. Detta är enligt artikel 2: 192, punkt 1 Nederländska civillagen:

Bolagsordningen kan, med avseende på alla aktier eller aktier av en viss typ:

  1. specificera att vissa skyldigheter, som ska utföras gentemot företaget, gentemot tredje parter eller mellan ömsesidiga aktieägare, är kopplade till aktieägarskapet;
  2. fästa krav på aktieägarskapet;
  3. fastställa att en aktieägare, i situationer som anges i bolagsordningen, är skyldig att överföra sina aktier eller en del därav eller att lämna ett erbjudande om en sådan överlåtelse av aktier.

Enligt denna artikel kan bolagsordningen föreskriva att en aktieägare personligen kan hållas ansvarig för företagets skulder. Villkor för företagets finansiering kan också fastställas. Sådana bestämmelser utvidgar aktieägarnas ansvar. Bestämmelser som denna kan emellertid inte fastställas mot aktieägarnas vilja. De kan endast anges när aktieägarna håller med om bestämmelserna. Detta härrör från artikel 2: 192, punkt 1 Nederländska civillagen:

En skyldighet eller krav enligt föregående mening under a, b eller c kan inte åläggas aktieägaren mot sin vilja, inte ens under ett villkor eller tidsbestämmelse.

För att fastställa ytterligare skyldigheter för aktieägarna i bolagsordningen måste en aktieägares beslut fattas av bolagsstämman. Om en aktieägare röstar mot att ange ytterligare skyldigheter eller krav för aktieägarna i bolagsordningen kan han inte hållas ansvarig med avseende på dessa skyldigheter eller krav.

1.3 Skyldigheter för aktieägare som härrör från aktieägaravtalet

Aktieägare har möjlighet att upprätta ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal ingås mellan aktieägarna och innehåller ytterligare rättigheter och skyldigheter för aktieägarna. Aktieägaravtalet gäller endast aktieägarna, det påverkar inte tredje parter. Om en aktieägare inte följer aktieägaravtalet kan han hållas ansvarig för skador som härrör från detta bristande efterlevnad. Detta ansvar kommer att baseras på underlåtenhet att följa ett avtal som härrör från artikel 6:74 Nederländska civillagen. Men om det finns en enda aktieägare som innehar alla aktier i ett företag, är det naturligtvis inte nödvändigt att upprätta ett aktieägaravtal.

2. Ansvar för olagliga handlingar

Vid sidan av dessa specifika skyldigheter för aktieägarna måste ansvar med avseende på olagliga åtgärder också beaktas vid fastställandet av aktieägarnas ansvar. Alla är skyldiga att agera enligt lagen. När en person handlar olagligt kan han hållas ansvarig baserad på artikel 6: 162 Nederländska civillagen. En aktieägare har skyldigheten att agera lagligt gentemot borgenärer, investerare, leverantörer och andra tredje parter. Om en aktieägare agerar olagligt kan han hållas ansvarig för denna åtgärd. När en aktieägare agerar så att en allvarlig anklagelse kan göras mot honom kan olaglig handling accepteras. Ett exempel på en olaglig handling från en aktieägare kan vara utbetalning av vinst medan det är uppenbart att företaget inte längre kan betala borgenärerna efter denna betalning.

Dessutom kan olaglig handling från aktieägare ibland härledas från att sälja aktier till tredje part. Det förväntas att en aktieägare i viss utsträckning kommer att inleda en utredning av personen eller företaget han vill sälja sina aktier till. Om en sådan utredning visar att det företag som aktieägaren innehar aktierna förmodligen inte kommer att kunna uppfylla sina skyldigheter efter överlåtelsen av aktier förväntas aktieägaren ta hänsyn till borgenärernas intressen. Detta innebär att en aktieägare under vissa omständigheter kan hållas personligt ansvarig när han överlåter sina aktier till en tredje part och denna överföring resulterar i att företaget inte kan betala sina borgenärer.

3. Ansvar för beslutsfattare

Slutligen kan aktieägarnas ansvar uppstå när en aktieägare agerar som försäkringstagare. I princip har styrelseledamöterna uppgiften att genomföra den normala händelseförloppet i företaget. Detta är inte aktieägarnas uppgift. Aktieägarna har dock möjlighet att ge styrelseledamöterna instruktioner. Denna möjlighet måste inkluderas i införlivandet. Enligt artikel 2: 239, punkt 4 Nederländska civillagen, måste styrelseledamöter följa aktieägarnas instruktioner, såvida inte dessa instruktioner strider mot företagets intressen:

Bolagsordningen kan föreskriva att styrelsen måste agera enligt instruktionerna från ett annat bolagsorgan. Styrelsen är tvungen att följa instruktionerna såvida dessa inte strider mot företagets eller företagets intressen.

Det är dock mycket viktigt att aktieägarna bara ger allmänna instruktioner. [1] Aktieägare kan inte ge instruktioner om specifika ämnen eller åtgärder. Till exempel kan en aktieägare inte ge en direktör instruktioner att säga upp en anställd. Aktieägare får inte ta rollen som direktör. Om aktieägarna agerar som styrelseledamöter och bedriver företagets normala händelser klassas de som beslutsfattare och kommer att behandlas som styrelseledamöter. Detta innebär att de kan hållas ansvariga för skador som härrör från den genomförda policyn. Därför kan de hållas ansvariga baserat på styrelsens ansvar om företaget går i konkurs. [2] Detta härrör från artikel 2: 138, stycke 7 nederländska civillagen och artikel 2: 248, stycke 7 nederländska civillagen:

För den här artikelns syfte, likställs en person som faktiskt har fastställt eller medbestämt företagets politik som om han var en styrelseledamot med en styrelseledamot.

Artikel 2: 216, punkt 4 Nederländska civillagen föreskriver också att en person som har fastställt eller medbestämt företagets policy likställs med en styrelseledamot och därför kan hållas ansvarig baserat på styrelseledamöter.

4. Slutsats

I princip är ett företag ansvarigt för skadestånd som härrör från sina handlingar. Under vissa omständigheter kan styrelseledamöterna också hållas ansvariga. Det är dock viktigt att komma ihåg att aktieägare i ett företag också kan hållas ansvariga för skador i vissa situationer. En aktieägare kan inte genomföra alla slags åtgärder utan straffrihet. Även om detta kan låta logiskt, i praktiken ägnas liten uppmärksamhet åt aktieägarnas ansvar. Aktieägare har skyldigheter som följer av lagen, bolagsordningen och aktieägaravtalet. När aktieägarna inte uppfyller dessa skyldigheter kan de hållas ansvariga för de resulterande skadorna.

Dessutom måste aktieägare, precis som alla andra, agera enligt lagen. Olaglig handling kan leda till aktieägarens ansvar. Slutligen bör en aktieägare agera som aktieägare och inte som styrelseledamot. När en aktieägare börjar genomföra den normala händelseförloppet i företaget kommer han att jämställas med en styrelseledamot. I detta fall kan styrelseledamöter också gälla aktieägare. Det vore klokt av aktieägarna att ha dessa risker i åtanke, för att undvika aktieägares ansvar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller kommentarer efter att du har läst den här artikeln, vänligen kontakta Mr. Maxim Hodak, advokat på Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl, eller mr. Tom Meevis, advokat på Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl, eller ring +31 (0)40-3690680.

[1] ECLI: NL: HR: 1955: AG2033 (Forumbank).

[2] ECLI: NL: HR: 2015: 522 (Hollandse Glascentrale Beheer BV).

Law & More