Internationell bild av surrogatmödraskap

Internationell surrogati

I praktiken väljer avsedda föräldrar i allt högre grad att starta ett surrogatprogram utomlands. De kan ha olika orsaker till detta, som alla är kopplade till den otydliga ställningen hos de avsedda föräldrarna enligt nederländsk lag. Dessa diskuteras kort nedan. I den här artikeln förklarar vi att möjligheterna utomlands också kan innebära olika problem på grund av skillnaderna mellan utländsk och nederländsk lagstiftning.

Internationell surrogatbild

Motiv

Det finns flera anledningar till varför många avsedda föräldrar väljer att leta efter en surrogatmor utomlands. För det första är det i Nederländerna förbjudet enligt straffrätten att medla mellan potentiella surrogatmödrar och avsedda föräldrar, vilket kan göra sökandet efter en surrogatmamma svårare. För det andra är graviditets surrogati i praktiken föremål för strikta krav. Dessa krav kan inte alltid uppfyllas av avsedda föräldrar eller surrogatmor. Dessutom är det i Nederländerna också svårt att införa skyldigheter för parterna som är involverade i ett surrogatkontrakt. Som ett resultat kan till exempel inte surrogatmor lagligen tvingas avstå från barnet efter födseln. Å andra sidan finns det en större chans att hitta en medlingsbyrå utomlands och göra bindande avtal. Anledningen till detta är att, till skillnad från Nederländerna, kommersiell surrogati ibland är tillåten där. För mer information om surrogati i Nederländerna, se den här artikeln.

Fallgropar i internationell surrogati

Så vid första anblicken kan det tyckas att det är lättare att slutföra ett framgångsrikt surrogatprogram i ett annat (specialiserat) land, men avsedda föräldrar är mer benägna att stöta på problem efter födseln. Detta är särskilt fallet på grund av skillnader mellan utländsk och nederländsk lagstiftning. Vi kommer att diskutera de vanligaste fallgroparna nedan.

Erkännande av födelsebeviset

I vissa länder är det också möjligt för avsedda föräldrar att nämnas som en laglig förälder på födelsebeviset (till exempel på grund av genetisk anor). I det här fallet registreras surrogatmoren ofta i registret över födslar, äktenskap och dödsfall. Ett sådant födelseintyg strider mot allmän ordning i Nederländerna. I Nederländerna är födelsemor lagligen mor till barnet och barnet har också rätt till kunskap om dess föräldraskap (artikel 7 första internationella konventionen om barnets rättigheter). Därför kommer ett sådant födelsebevis inte att erkännas i Nederländerna. I så fall måste en domare återupprätta barnets födelsejournal.

Erkännande av en gift avsedd far

Ett annat problem uppstår när en gift avsedd pappa nämns på födelsebeviset som den lagliga fadern, medan mamman på födelsebeviset är surrogatmor. Som ett resultat kan födelsebeviset inte erkännas. Enligt nederländsk lag kan en gift man inte erkänna ett barn till en annan kvinna än sin make utan lagligt ingripande.

Resa tillbaka till Nederländerna

Dessutom kan det vara problematiskt att resa tillbaka till Nederländerna med barnet. Om födelsebeviset, som beskrivet ovan, strider mot allmän ordning, är det inte möjligt att få resedokument för barnet från den nederländska ambassaden. Detta kan förhindra att de avsedda föräldrarna lämnar landet med sitt nyfödda barn. Dessutom har föräldrar själva ofta ett resevisum som går ut, vilket i värsta fall kan tvinga dem att lämna landet utan barn. En möjlig lösning skulle vara att inleda ett sammanfattande förfarande mot den nederländska staten och därigenom tvinga ut ett nöddokument. Det är dock osäkert om detta kommer att lyckas.

Praktiska problem

Slutligen kan det finnas några praktiska problem. Till exempel att barnet inte har ett medborgarnas servicenummer (Burgerservicenummer), vilket får konsekvenser för vårdförsäkringen och rätten till exempelvis barnbidrag. Dessutom, precis som med surrogati i Nederländerna, att få lagligt föräldraskap kan vara ett ganska jobb.

Slutsats

Som beskrivits ovan verkar det vid första anblicken lättare att välja surrogati utomlands. Eftersom det är lagligt reglerat och kommersialiserat i ett antal länder kan det göra det möjligt för avsedda föräldrar att hitta en surrogatmamma snabbare, välja graviditets surrogati och göra ett surrogatkontrakt lättare att genomdriva. Ändå finns det ett antal stora fallgropar som avsedda föräldrar ofta inte tar hänsyn till. I den här artikeln har vi listat dessa fallgropar så att det är möjligt att göra ett väl övervägt val med denna information.

Som du har läst ovan är valet av surrogati, både i Nederländerna och utomlands, inte enkelt, delvis på grund av de rättsliga konsekvenserna. Vill du veta mer om detta? Vänligen kontakta Law & More. Våra advokater är specialiserade på familjerätt och har ett internationellt fokus. Vi ger dig gärna råd och hjälp under alla rättsliga förfaranden.

Law & More