Internationell skilsmässa bild

Internationella skilsmässor

Det brukade vara vanligt att gifta sig med någon av samma nationalitet eller av samma ursprung. Nuförtiden blir äktenskap mellan människor av olika nationalitet vanligare. Tyvärr slutar 40% av äktenskapen i Nederländerna med skilsmässa. Hur fungerar detta om man bor i ett annat land än det där de gifte sig?

Att göra en begäran inom EU

Förordning (EG) nr 2201/2003 (eller: Bryssel II bis) har tillämpats på alla länder inom EU sedan den 1 mars 2015. Den reglerar behörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och föräldraansvar. EU-reglerna gäller skilsmässa, äktenskapsskillnad och ogiltigförklaring av äktenskapet. Inom EU kan en ansökan om skilsmässa lämnas in i det land där domstolen har behörighet. Domstolen har behörighet i landet:

  • Där båda makarna är vanligt bosatta.
  • Varav båda makarna är medborgare.
  • Där skilsmässan söks tillsammans.
  • Där en partner ansöker om skilsmässa och den andra är vanligt bosatt.
  • Om en partner har varit vanligt bosatt i minst 6 månader och är medborgare i landet. Om han eller hon inte är medborgare kan framställningen lämnas in om personen har bott i landet i minst ett år.
  • Där en av partnerna senast var vanligt bosatt och där en av partnerna fortfarande är bosatt.

Inom EU har domstolen som först får en ansökan om skilsmässa som uppfyller villkoren behörighet att avgöra skilsmässan. Domstolen som uttalar skilsmässan kan också besluta om föräldrars vårdnad om barn som bor i domstolens land. EU: s regler om skilsmässa gäller inte Danmark eftersom Bryssel II bis-förordningen inte har antagits där.

I Nederländerna

Om paret inte bor i Nederländerna är det i princip endast möjligt att skilja sig i Nederländerna om makarna båda har nederländsk nationalitet. Om detta inte är fallet kan den nederländska domstolen förklara sig behörig under speciella omständigheter, till exempel om det inte är möjligt att skilja sig utomlands. Även om paret är gift utomlands kan de ansöka om skilsmässa i Nederländerna. Ett villkor är att äktenskapet registreras i det civila registret på bosättningsorten i Nederländerna. Konsekvenserna av skilsmässan kan vara olika utomlands. En skilsmässedekret från ett EU-land erkänns automatiskt av andra EU-länder. Utanför EU kan detta vara väsentligt annorlunda.

En skilsmässa kan få konsekvenser för någons bosättningsstatus i Nederländerna. Om en partner har uppehållstillstånd på grund av att han eller hon bodde hos sin partner i Nederländerna är det viktigt att han eller hon ansöker om ett nytt uppehållstillstånd på olika villkor. Om detta inte händer kan uppehållstillståndet återkallas.

Vilken lag gäller?

Lagen i det land där skilsmässans ansökan lämnas in ska inte nödvändigtvis tillämpas på skilsmässan. En domstol kan behöva tillämpa utländsk lag. Detta händer oftare i Nederländerna. För varje del av ärendet måste det bedömas om domstolen är behörig och vilken lag som ska tillämpas. Internationell privaträtt spelar en viktig roll i detta. Denna lag är en samlingsbegrepp för rättsområden där mer än ett land är inblandat. Den 1 januari 2012 trädde bok 10 i den holländska civillagen i kraft i Nederländerna. Detta innehåller reglerna för internationell privaträtt. Huvudregeln är att domstolen i Nederländerna tillämpar nederländsk lag om äktenskapsskillnad, oavsett makarnas nationalitet och bosättningsort. Detta är annorlunda när paret har registrerat sitt lagval. Makarna väljer sedan vilken lag som är tillämplig på deras skilsmässoförfarande. Detta kan göras innan äktenskapet ingås, men det kan också göras i ett senare skede. Detta är också möjligt när du ska skilja.

Förordning om äktenskapliga egendomsordningar

För äktenskap som ingåtts den 29 januari 2019 eller senare gäller förordning (EU) nr 2016/1103. Denna förordning reglerar tillämplig lag och verkställighet av beslut i frågor om äktenskapsförhållanden. De regler som fastställs avgör vilka domstolar som får avgöra makarnas egendom (jurisdiktion), vilken lag som är tillämplig (lagkonflikt) och huruvida en dom av en domstol i ett annat land ska erkännas och verkställas av den andra (erkännande och verkställighet). I princip har samma domstol fortfarande behörighet enligt reglerna i Bryssel IIa-förordningen. Om inget lagval har gjorts gäller lagen i den stat där makarna har sitt första gemensamma hemvist. I avsaknad av ett vanligt vanligt hemvist gäller lagen i båda makarnas nationalitet. Om makarna inte har samma nationalitet ska lagen i den stat med vilken makarna har närmast anknytning tillämpas.

Förordningen gäller därför endast äktenskaplig egendom. Reglerna avgör om nederländsk lag, och därmed allmän egendom eller begränsad egendom eller ett utländskt system, ska tillämpas. Detta kan få många konsekvenser för dina tillgångar. Det är därför klokt att söka juridisk rådgivning om till exempel ett val av lagavtal.

För råd före ditt äktenskap eller för råd och hjälp i händelse av skilsmässa kan du kontakta familjerättsadvokaterna Law & More. At Law & More vi förstår att skilsmässan och efterföljande händelser kan få långtgående konsekvenser för ditt liv. Det är därför vi tar en personlig inställning. Tillsammans med dig och eventuellt din före detta partner kan vi fastställa din rättsliga situation under intervjun på grundval av dokumentationen och försöka spela in din vision eller önskemål. Dessutom kan vi hjälpa dig i ett eventuellt förfarande. Advokaterna på Law & More är experter på området för person- och familjerätt och hjälper dig gärna, eventuellt tillsammans med din partner, genom en skilsmässoprocess.

Law & More