Jag vill gripa! Bild

Jag vill gripa!

Du har gjort en stor leverans till en av dina kunder, men köparen betalar inte det förfallna beloppet. Vad kan du göra? I dessa fall kan du få köparens varor i beslag. Detta är dock underkastat vissa villkor. Dessutom finns det olika typer av anfall. I den här bloggen kommer du att läsa allt du behöver veta om utmätning av dina gäldenärer.

Försiktighets- vs. exekutiv beslag

Vi kan skilja mellan två typer av beslag, försiktighetsåtgärd och exekutiv. Vid förhandsbeslag kan borgenären tillfälligt utmäta godset för att vara säker på att gäldenären fortfarande har tillräckligt med pengar för att senare betala sin skuld. Efter det att kvarstaden har tagits ut ska borgenären väcka talan så att domstolen kan ta ställning till den konflikt som ligger till grund för kvarstaden. Dessa förfaranden kallas även processer i sak. Enkelt uttryckt tar borgenären gäldenärens varor i förvar tills domaren har beslutat i sak. Varorna får därför inte säljas förrän den tidpunkten. I ett utsökningsbeslag beslagtas däremot godset för att sälja det. Intäkterna från försäljningen används sedan för att betala av skulden.

Förebyggande anfall

Båda formerna av beslag är inte tillåtna bara så. För att göra ett förhandsavgörande måste du inhämta tillstånd från den interimistiska förbudsdomaren. För detta måste din advokat lämna in en ansökan till domstolen. I denna ansökan ska även framgå varför du vill göra förhandsbilaga. Det måste finnas en rädsla för förskingring. När rätten har gett sitt tillstånd kan gäldenärens tillgångar utmätas. Här är det viktigt att borgenären inte får utmäta godset självständigt utan att detta sker via en kronofogde. Efter detta har borgenären fjorton dagar på sig att inleda en process i sak. Fördelen med prejudicerande kvarstad är att borgenären inte behöver befara att gäldenären, om skulden döms ut i en process i sak vid domstolen, inte kommer att ha några pengar kvar att betala skulden.

Exekutoriellt beslag

Vid utmätning för utsökning krävs exekutionstitel. Detta innebär vanligtvis ett beslut eller en dom av domstolen. För ett verkställighetsbeslut krävs därför ofta att förfarandet i domstolen redan har bedrivits. Om du har exekutionstiteln kan du be kronofogden att delge den. Därvid kommer kronofogden att besöka gäldenären och ge ett föreläggande att betala skulden inom en viss tid (till exempel inom två dagar). Om gäldenären underlåter att betala inom denna tid, kan kronofogden verkställa kvarstad i gäldenärens samtliga tillgångar. Kronofogden kan sedan sälja dessa varor på en utsökningsauktion, varefter behållningen tillfaller borgenären. Gäldenärens bankkonto kan också bifogas. Naturligtvis behöver ingen auktion ske i detta fall utan pengarna kan med kronofogdens samtycke överföras direkt till borgenären.

Law & More