Förfaranden för bedömning av skador

Förfaranden för bedömning av skador

Domstolens dom innehåller ofta föreskrifter för en av parterna att betala skadestånd som fastställts av staten. Parterna i förfarandet grundar sig således på ett nytt förfarande, nämligen förfarandet för bedömning av skadestånd. I så fall är dock parterna inte tillbaka till fyrkant. I själva verket kan skadevärderingsförfarandet betraktas som en fortsättning på målet vid den nationella domstolen, som endast syftar till att fastställa skadeposter och omfattningen av den ersättning som ska betalas. Detta förfarande kan till exempel beröra om en viss skadepost är berättigad till ersättning eller i vilken utsträckning kompensationsskyldigheten minskas på grund av omständigheterna från skadelidandens sida. I detta avseende skiljer sig bedömningen av skadeförfarandet från målet vid den nationella domstolen, när det gäller att fastställa ansvarsgrunden och därmed fördelningen av ersättning.

Förfaranden för bedömning av skador

Om ansvarsgrunden i målet vid den nationella domstolen har fastställts, kan domstolarna hänskjuta parterna till skadevärderingsförfarandet. En sådan hänskjutande tillhör emellertid inte alltid domarnas möjligheter i målet vid den nationella domstolen. Grundprincipen är att domaren i princip måste uppskatta skadan i själva domen där den åläggs att betala ersättning. Endast om skadebedömningen inte är möjlig i målet vid den nationella domstolen, till exempel på grund av att den rör framtida skador eller för att ytterligare utredning krävs, kan domaren i målet vid den nationella domstolen avvika från denna princip och hänvisa parterna till skadeförfarandet. Dessutom kan skadevärderingsförfarandet endast gälla lagliga skyldigheter att betala skadestånd, till exempel som standard eller skadestånd. Därför är skadeförfarandet inte möjligt när det gäller en skyldighet att betala skadestånd som följer av en rättsakt, till exempel ett avtal.

Det finns flera fördelar med möjligheten till ett separat men efterföljande skadebedömningsförfarande

Faktum är att uppdelningen mellan huvud- och följande skadebedömningsförfarande gör det möjligt att först diskutera ansvarsfrågan utan att också behöva ta itu med skadans omfattning och medföra betydande kostnader för att underbygga den. När allt kommer omkring kan det inte uteslutas att domaren kommer att avvisa den andra partens ansvar. I så fall skulle diskussionen om skadans omfattning och kostnaderna för den ha varit förgäves. Dessutom är det möjligt att parterna därefter når en utomstående överenskommelse om ersättningsbeloppet, om ansvaret har fastställts av domstolen. I så fall sparas kostnaden och ansträngningen för bedömningen. En annan viktig fördel för käranden ligger i rättegångskostnaderna. När käranden i målet vid den nationella domstolen endast tvister om ansvarsfrågan matchas kostnaderna för förfarandet till ett krav av obestämt värde. Detta leder till lägre kostnader än om ett betydande ersättningsbelopp omedelbart krävdes i målet vid den nationella domstolen.

Även om skadebedömningsförfarandet kan ses som en fortsättning på huvudförfarandet, bör det inledas som ett oberoende förfarande. Detta görs genom delgivning av skadeanmälan till den andra parten. De juridiska kraven som också ställs på en stämning måste beaktas. Innehållsmässigt innehåller skadedeklarationen "förloppet för skadan för vilken likvidation begärs, specificeras i detalj", med andra ord en översikt över de skadade artiklarna. I princip finns det inget behov av att återkräva ersättning eller att ange exakt belopp för varje skada. När allt kommer omkring måste domaren självständigt uppskatta skadan utifrån de påstådda fakta. Skälen för anspråket måste dock anges i skadeanmälan. Skadeanmälan som upprättats är i princip inte bindande och det är möjligt att lägga till nya saker även efter att skadeanmälan delgivits.

Den fortsatta förfarandet i skadevärderingsförfarandet liknar det ordinarie domstolsförfarandet. Till exempel finns det också den vanliga ändringen av slutsatser och en förhandling i domstol. Bevis eller expertrapporter kan också begäras i detta förfarande och domstolskostnader debiteras igen. Det är nödvändigt för svaranden att återupprätta en advokat i detta förfarande. Om svaranden inte uppträder i skadevärderingsförfarandet, kan felaktighet ges. När det gäller den slutliga domen, i vilken den kan förordnas att betala alla former av kompensation, gäller de vanliga reglerna också. Domen i skadevärderingsförfarandet ger också en verkställbar titel och har konsekvensen att skadan har fastställts eller avgjorts.

När det gäller skadevärderingsförfarandet är det lämpligt att konsultera en advokat. När det gäller svaranden är detta till och med nödvändigt. Detta är inte konstigt. När allt kommer omkring är läran om bedömning av skador mycket omfattande och komplex. Har du att göra med en förlustberäkning eller vill du ha mer information om skadeförfarandet? Kontakta advokaterna till Law & More. Law & More advokater är experter på processrätt och bedömning av skador och ger dig gärna juridisk rådgivning eller hjälp under ansökan.

Law & More