Konsekvenser av bristande efterlevnad av kollektivavtalet

Konsekvenser av bristande efterlevnad av kollektivavtalet

De flesta vet vad ett kollektivavtal är, dess fördelar och vilket som gäller för dem. Många känner dock inte till konsekvenserna om arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet. Det kan du läsa mer om i den här bloggen!

Är det obligatoriskt att följa kollektivavtalet?

I ett kollektivavtal fastställs avtal om anställningsvillkor för anställda inom en viss bransch eller inom ett företag. Vanligtvis är de avtal som finns däri mer förmånliga för arbetstagaren än de anställningsvillkor som följer av lagen. Som exempel kan nämnas avtal om lön, uppsägningstid, övertidsersättning eller pension. I vissa fall är kollektivavtalet allmänt bindande. Det innebär att arbetsgivare inom den bransch som omfattas av kollektivavtalet är skyldiga att tillämpa kollektivavtalets regler. I sådana fall får anställningsavtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare inte avvika från kollektivavtalets bestämmelser till arbetstagarens nackdel. Både som arbetstagare och arbetsgivare bör du vara medveten om det kollektivavtal som gäller för dig.

Rättegång 

Om arbetsgivaren inte följer de obligatoriska avtalen enligt kollektivavtalet begår han ett "kontraktsbrott". Han uppfyller inte de avtal som gäller för honom. I det här fallet kan arbetstagaren gå till domstol för att säkerställa att arbetsgivaren fortfarande fullgör sina skyldigheter. Arbetstagarorganisationen kan också kräva fullgörande av skyldigheterna i domstol. Arbetstagaren eller arbetstagarorganisationen kan i domstol kräva efterlevnad och ersättning för den skada som följer av att kollektivavtalet inte följs. Vissa arbetsgivare tror att de kan undvika kollektivavtalen genom att göra konkreta avtal med arbetstagaren (i anställningsavtalet) som avviker från avtalen i kollektivavtalet. Dessa avtal är dock ogiltiga, vilket gör att arbetsgivaren ansvarar för bristande efterlevnad av kollektivavtalsbestämmelserna.

Yrkesinspektionen

Förutom arbetstagaren och arbetstagarorganisationen kan den nederländska arbetsinspektionen också genomföra en oberoende utredning. En sådan utredning kan ske antingen meddelad eller oanmäld. Denna utredning kan bestå av att ställa frågor till närvarande anställda, inhyrda anställda, företrädare för företaget och andra personer. Därutöver kan Yrkesinspektionen begära journalgranskning. De inblandade är skyldiga att samarbeta med Yrkesinspektionens utredning. Grunden för yrkesinspektionens befogenheter härrör från den allmänna förvaltningsrättslagen. Om Yrkesinspektionen finner att obligatoriska kollektivavtalsbestämmelser inte följs, meddelar den arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Dessa kan sedan vidta åtgärder mot berörd arbetsgivare.

Fast böter 

Slutligen kan kollektivavtalet innehålla en föreskrift eller bestämmelse enligt vilken arbetsgivare som underlåter att följa kollektivavtalet kan åläggas böter. Detta kallas även schablonböter. Bötesbeloppet beror därför på vad som föreskrivs i det kollektivavtal som gäller för din arbetsgivare. Därför varierar bötesbeloppet men kan uppgå till rejäla summor. Sådana böter kan i princip utdömas utan ingripande av domstol.

Har du frågor angående det kollektivavtal som gäller för dig? Kontakta oss i så fall. Våra jurister är specialiserade på anställningsrätt och hjälper dig gärna!

Law & More