Villkor i samband med familjeåterförening

Villkor i samband med familjeåterförening

När en invandrare får uppehållstillstånd får han eller hon också rätten till familjeåterförening. Familjeåterförening innebär att familjemedlemmarna till statusinnehavaren får komma till Nederländerna. Artikel 8 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter föreskriver rätten att respektera familjelivet. Familjeåterförening rör ofta invandrarens föräldrar, bröder och systrar eller barn. Statusinnehavaren och hans eller hennes familj måste dock uppfylla ett antal villkor.

Villkor i samband med familjeåterförening

Referenten

Innehavaren av status kallas också sponsor i förfarandet för familjeåterförening. Sponsorn måste lämna in ansökan om familjeåterförening till IND inom tre månader efter att han eller hon har fått uppehållstillstånd. Det är viktigt att familjemedlemmarna redan bildat en familj innan invandraren reste till Nederländerna. Vid äktenskap eller partnerskap måste invandraren visa att partnerskapet är varaktigt och exklusivt och att det redan fanns före invandringen. Statusinnehavaren måste därför bevisa att familjebildning redan hade ägt rum före hans eller hennes resa. De viktigaste bevismedlen är officiella handlingar, såsom vigselbevis eller födelsebevis. Om statusinnehavaren inte har tillgång till dessa handlingar kan man ibland begära ett DNA-test för att bevisa släktledet. Förutom att bevisa familjeförhållandet är det viktigt att sponsorn har tillräckligt med pengar för att stödja familjemedlemmen. Detta innebär vanligtvis att statusinnehavaren måste tjäna den lagliga minimilönen eller en procentsats därav.

Ytterligare villkor

Ytterligare villkor gäller för specifika familjemedlemmar. Familjemedlemmar mellan 18 och 65 år måste klara en grundläggande samhällsintegrationsprov innan de kommer till Nederländerna. Detta kallas också kravet på medborgerlig integration. Vidare måste äktenskap som har ingåtts innan statusinnehavaren har rest till Nederländerna ha uppnått lägsta ålder på 18 år. För äktenskap som ingås vid ett senare tillfälle eller för ogifta förhållanden är det ett krav att båda parterna måste vara minst 21 år. år av ålder.

Om sponsorn vill återförenas med sina barn krävs följande. Barn måste vara minderåriga när ansökan om familjeåterförening lämnas in. Barn mellan 18 och 25 år kan också vara berättigade till familjeåterförening med sin förälder om barnet alltid har tillhört familjen och fortfarande tillhör föräldrarnas familj.

MVV

Innan IND ger tillstånd för familjen att komma till Nederländerna måste familjemedlemmarna rapportera till den nederländska ambassaden. På ambassaden kan de ansöka om en MVV. En MVV står för 'Machtiging voor Voorlopig Verblijf', vilket betyder tillstånd för tillfällig vistelse. När ansökan lämnas in tar ambassadörens anställd fingeravtryck. Han eller hon måste också lämna in ett passfoto och underteckna det. Ansökan vidarebefordras sedan till IND.

Kostnaden för resan till ambassaden kan vara mycket hög och i vissa länder kan den vara mycket farlig. Sponsorn kan därför också ansöka om MVV med IND för hans eller hennes familjemedlemmar. Detta rekommenderas faktiskt av IND. I så fall är det viktigt att sponsorn tar ett passfoto av familjemedlemmen och en antecedentdeklaration undertecknad av familjemedlemmen. Genom en antecedentdeklaration förklarar familjemedlemmen att han eller hon inte har något kriminellt förflutet.

Beslut IND

IND kommer att kontrollera om din ansökan är komplett. Så är fallet när du har fyllt i detaljerna korrekt och lagt till alla nödvändiga dokument. Om ansökan inte är fullständig får du ett brev för att rätta till utelämnandet. Detta brev kommer att innehålla instruktioner om hur du fyller i ansökan och det datum då ansökan måste vara fullständig.

När IND har fått alla dokument och resultaten av eventuella utredningar kommer den att kontrollera om du uppfyller villkoren. I samtliga fall kommer IND att, på grundval av en individuell bedömning av intressen, bedöma om det finns ett familje- eller familjeliv som artikel 8 i Europakonventionen gäller. Du får då ett beslut om din ansökan. Detta kan vara ett negativt beslut eller ett positivt beslut. I händelse av ett negativt beslut avslår IND ansökan. Om du inte håller med INDs beslut kan du invända mot beslutet. Detta kan göras genom att skicka ett meddelande om invändningar till IND, där du förklarar varför du inte håller med beslutet. Du måste lämna in denna invändning inom fyra veckor efter datumet för IND: s beslut.

Vid ett positivt beslut godkänns ansökan om familjeåterförening. Familjemedlemmen får komma till Nederländerna. Han eller hon kan hämta MVV vid den ambassad som nämns på ansökningsblanketten. Detta måste göras inom tre månader efter det positiva beslutet och ofta måste en tid göras. Ambassadens anställd fäster MVV på passet. MVV är giltigt i 3 dagar. Familjemedlemmen måste sedan resa till Nederländerna inom dessa 90 dagar och rapportera till receptionen i Ter Apel.

Är du invandrare och behöver du hjälp med eller har du frågor om denna procedur? Våra advokater hjälper dig gärna. Vänligen kontakta Law & More.

Law & More