Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Ett utredningsförfarande vid företagskammaren

Om tvister har uppstått inom ditt företag som inte kan lösas internt kan ett förfarande inför företagskammaren vara ett lämpligt sätt att lösa dem. Ett sådant förfarande kallas ett undersökningsförfarande. I det här förfarandet uppmanas företagskammaren att utreda politiken och förloppet inom en juridisk enhet. Den här artikeln kommer kort att diskutera enkäten och vad du kan förvänta dig av den.

Tillåtlighet i undersökningsförfarandet

En enkätförfrågan kan inte skickas in av alla. Sökandens intresse måste vara tillräckligt för att motivera tillgång till utredningsförfarandet och därmed ingripandet från företagskammaren. Det är därför de som är behöriga att göra det med relevanta krav listas uttömmande i lagen:

 • Aktieägare och certifikatinnehavare i NV. och BV Lagen skiljer mellan NV och BV med ett kapital på högst 22.5 miljoner euro eller mer. I det tidigare fallet äger aktieägarna och certifikatinnehavarna 10% av det emitterade kapitalet. När det gäller NV och BV med högre emitterat kapital ska en tröskel på 1% av det emitterade kapitalet gälla, eller om aktierna och depåbevisen för aktier tas upp till en reglerad marknad, ett lägsta prisvärde på 20 miljoner euro. En lägre tröskel kan också fastställas i bolagsordningen.
 • Smakämnen juridisk enhet själv, via styrelsen eller tillsynsnämnden eller förvaltare i konkurs för den juridiska enheten.
 • Medlemmar i en förening, kooperativ eller ömsesidigt samhälle om de representerar minst 10% av medlemmarna eller röstberättigade vid bolagsstämman. Detta är föremål för högst 300 personer.
 • Föreningar av arbetare, om medlemmarna i föreningen arbetar i företaget och föreningen har haft full rättskapacitet i minst två år.
 • Andra avtalsenliga eller lagstadgade befogenheter. Till exempel företagsrådet.

Det är viktigt att en person som har rätt att inleda en utredning först har gjort sina invändningar om policyn och affärsverksamheten inom företaget känt för styrelsen och tillsynsnämnden. Om detta inte har gjorts kommer Enterprise Division inte att behandla begäran om förfrågan. De som är involverade inom företaget måste först ha haft möjlighet att svara på invändningarna innan förfarandet inleds.

Förfarandet: två steg

Förfarandet börjar med inlämnande av framställningen och möjlighet för de parter som är inblandade i företaget (t.ex. aktieägarna och styrelsen) att svara på det. Företagskammaren kommer att bevilja framställningen om de rättsliga kraven har uppfyllts och det verkar som om det finns "rimliga skäl att betvivla den rätta policyn". Efter detta kommer de två faserna i utredningsförfarandet att starta. I den första fasen granskas policyn och händelseförloppet inom företaget. Denna undersökning utförs av en eller flera personer som utsetts av Enterprise Division. Företaget, dess styrelseledamöter, styrelseledamöter och (tidigare) anställda måste samarbeta och ge tillgång till hela förvaltningen. Kostnaderna för utredningen ska i princip bäras av företaget (eller sökanden om företaget inte kan bära dem). Beroende på resultatet av utredningen kan dessa kostnader återkrävas från den sökande eller styrelsen. På grundval av rapporten från utredningen kan Enterprise Division fastställa i andra fasen att det finns administrativt missförhållande. I så fall kan Enterprise Division vidta ett antal långtgående åtgärder.

(Provisoriska) bestämmelser

Under förfarandet och (även innan den första utredningsfasen av förfarandet har inletts) kan företagskammaren, på begäran av den person som är berättigad till förhör, göra provisoriska bestämmelser. I detta avseende har företagskammaren stor frihet, så länge bestämmelsen är motiverad av den juridiska enhetens situation eller i utredningens intresse. Om administrativt missförhållande har upprättats kan företagskammaren också vidta slutgiltiga åtgärder. Dessa fastställs i lag och är begränsade till:

 • upphävande eller ogiltigförklaring av beslut av verkställande direktörerna, tillsynsdirektörerna, bolagsstämman eller något annat organ i den juridiska enheten;
 • avstängning eller uppsägning av en eller flera verkställande direktörer eller tillsynsdirektörer;
 • tillfälligt utnämning av en eller flera verkställande direktörer eller tillsynsdirektörer;
 • tillfällig avvikelse från bestämmelserna i bolagsordningen som anges av företagskammaren;
 • tillfällig överlåtelse av aktier genom ledning;
 • upplösning av den juridiska personen.

Botemedel

Endast överklagande i kassation kan överklagas mot ett beslut från företagskammaren. Behörigheten att göra detta ligger hos dem som har ställts inför Enterprise Division i förfarandet och även hos den juridiska enheten om den inte har dykt upp. Tidsgränsen för kassering är tre månader. Kassation har inte uppskjutande effekt. Som ett resultat förblir ordern från Enterprise Division i kraft tills det motsatta beslutet fattas av Högsta domstolen. Detta kan innebära att Högsta domstolens beslut kan vara för sent eftersom företagssektionen redan har gjort bestämmelser. Kassering kan dock vara användbart i samband med ledamöternas och styrelsens ledamöters ansvar i samband med administrativt administrativt missförhållande.

Hanterar du tvister i ett företag och funderar du på att inleda ett enkätförfarande? De Law & More team har stor kunskap om företagsrätt. Tillsammans med dig kan vi bedöma situationen och möjligheterna. På grundval av denna analys kan vi ge dig råd om lämpliga nästa steg. Vi ger dig gärna råd och hjälp under alla förfaranden (på Enterprise Division).

Law & More