Efter din arrestering: vårdnad

Efter din arrestering: vårdnad

Har du arresterats misstänkt för ett brott? Då överför polisen dig vanligtvis till polisstationen för att undersöka omständigheterna under vilket brottet begicks och vad din roll som misstänkt var. Polisen kan hålla dig kvar i upp till nio timmar för att uppnå detta mål. Tiden mellan midnatt och nio på morgonen räknas inte. Under den här tiden befinner du dig i den första fasen av förvaret.

Efter din arrestering: vårdnad

Förvaring är den andra fasen av förvaret

Det är möjligt att nio timmar inte räcker, och polisen behöver mer tid för utredningen. Beslutar åklagaren att du (som misstänkt) ska stanna längre på polisstationen för vidare utredning? Sedan kommer åklagaren att beställa försäkringen. En försäkringsorder kan dock inte bara utfärdas av åklagaren. Detta beror på att ett antal villkor måste uppfyllas. Till exempel bör det finnas följande situationer:

  • polisen är rädd för en risk för flykt;
  • polisen vill konfrontera vittnen eller hindra dig från att påverka vittnen;
  • polisen vill förhindra att du stör dig i utredningen.

Dessutom kan en utfärda uteslutande endast utfärdas om du är misstänkt för ett brott som det är tillåtet förvar i förväg. Generellt sett är förvar i förväg rättegång i händelse av brott som kan straffas med fängelse på fyra år eller mer. Ett exempel på ett brott som det finns tillåtet för förhandsförhandling är stöld, bedrägeri eller narkotikabrott.

Om en åklagarmyndighet utfärdas av åklagaren kan polisen kvarhålla dig med denna beställning, som inbegriper det brott som du misstänks, i totalt tre dagar, inklusive nattetimmarna, vid polisstationen. Dessutom kan denna tre-dagarsperiod förlängas en gång med ytterligare tre dagar i en nödsituation. I samband med denna förlängning måste utredningsintresse vägas mot ditt personliga intresse som misstänkt. Undersökningsintresse inkluderar till exempel rädsla för en flygrisk, ytterligare ifrågasätter eller hindrar dig från att hindra utredningen. Personligt intresse kan till exempel omfatta vård av en partner eller barn, bevarande av arbetet eller omständigheter som begravning eller bröllop. Totalt kan därför försäkringen pågå högst 6 dagar.

Du kan inte invända eller överklaga vårdnad eller förlängning därav. Men som misstänkt måste du ställas inför en domare och du kan lämna in ditt klagomål till den undersökande magistraten om eventuella oegentligheter i arresteringen eller förvaringen. Det är klokt att konsultera en kriminell advokat innan du gör detta. När allt kommer omkring, om du är i förvar, har du rätt till assistans från en advokat. Uppskattar du det? Då kan du ange att du vill använda din egen advokat. Polisen närmar sig sedan honom eller henne. Annars kommer du att få hjälp från vakthavande advokat. Din advokat kan sedan kontrollera om det finns några oegentligheter under arresteringen eller under försäkring och om tillfälligt kvarhållande var tillåtet i din situation.

Dessutom kan en advokat påpeka dina rättigheter och skyldigheter under förvaret. När allt kommer omkring kommer du att höras under både första och andra etappen av förvaret. Det är vanligt att polisen börjar med ett antal frågor om din personliga situation. I detta sammanhang kan polisen be dig att ange ditt telefonnummer och dina sociala medier. Observera: eventuella svar på dessa ”sociala” frågor från polisen kan användas mot dig i utredningen. Polisen kommer då att fråga dig om de brott de tror att du kan vara inblandade i. Det är viktigt att du vet att du som misstänkt har rätt att hålla tyst och att du också kan använda den. Det kan vara klokt att använda tystnadsrätten, för du vet ännu inte vilka bevis polisen har mot dig under försäkringen. Även om polisen är skyldig att meddela dig att du inte är skyldig att svara på frågorna före dessa ”affärsfrågor”, så händer det inte alltid. Dessutom kan advokaten informera dig om de möjliga konsekvenserna av att använda tystnadsrätten. Att använda tystnadsrätten är trots allt inte utan risker. Du kan också hitta mer information om detta i vår blogg: Rätten att tysta i straffrättsliga frågor.

Om löptiden för den (utökade) vårdnaden har gått ut är följande alternativ tillgängliga. Först och främst kan åklagaren känna att du inte längre behöver förvaras för utredningen. I så fall kommer åklagaren att beordra dig till att släppas. Det kan också vara så att åklagaren anser att utredningen nu har kommit tillräckligt långt för att kunna fatta ett slutligt beslut om den fortsatta händelsen. Om åklagaren beslutar att du kommer att bli kvarhållen längre, kommer du att föras inför domaren. Domaren kommer då att kräva din frihetsberövande. Domaren kommer också att avgöra om du som misstänkt ska tas i förvar. Om så är fallet, är du också i nästa längre fas av förvaring.

At Law & More, vi förstår att både arrestering och vårdnad är en viktig händelse och kan få långtgående konsekvenser för dig. Det är därför viktigt att du är väl informerad om händelseförloppet angående dessa steg i den kriminella processen och de rättigheter som du har under den tid du sitter i förvar. Law & More advokater är experter inom straffrätt och hjälper dig gärna vid förvar. Om du har andra frågor om vårdnad, kontakta advokaterna hos Law & More.

Law & More