Avgångsakt

Avgångsakt

Skilsmässa innebär mycket

Skilsmässoförfarandet består av ett antal steg. Vilka steg som måste vidtas beror på om du har barn och om du i förväg har kommit överens om en överenskommelse med din framtida ex-partner. Generellt bör följande standardprocedur följas. Först och främst måste en ansökan om skilsmässa lämnas till domstolen. Detta kan vara en ensidig ansökan eller en gemensam ansökan. Med det första alternativet skickar en partner endast framställningen. Om en gemensam framställning görs skickar du och din före detta partner framställningen och godkänner alla arrangemang. Du kan få dessa avtal fastställda i ett skilsmässoavtal av en medlare eller advokat. I så fall kommer det inte att hållas någon domstolsförhandling, men du kommer att få ett skilsmässobeslut. Efter att ha fått skilsmässobeslutet kan du låta en advokat göra en uppsägningshandling. En avgångshandling är en förklaring om att du har noterat det skilsmässobeslut som utfärdats av domstolen och att du inte kommer att överklaga beslutet, vilket innebär att det kan registreras hos kommunen omedelbart. Du kommer endast att skiljas från lagen när beslutet har förts in i kommunens civila status. Så länge skilsmässobeslutet inte har registrerats är du fortfarande formellt gift.

Avgångsakt

Efter domstolens avgörande börjar en överklagandeperiod på tre månader i princip. Inom denna period kan du överklaga skilsmässobeslutet om du inte håller med det. Om parterna omedelbart håller med om skilsmässobeslutet kan denna period på tre månader försenas. Detta beror på att domstolens beslut först kan registreras när domen har blivit slutgiltig. En dom blir först slutgiltig när överklagandeperioden på tre månader har löpt ut. Men om båda parter undertecknar uppsägningsavtalet avstår de båda från att överklaga. Parterna 'avgår' från domstolens dom. Domen är då slutgiltig och kan registreras utan att behöva vänta på 3-månadersperioden. Om du inte håller med om skilsmässobeslutet är det viktigt att inte underteckna avskedsbrottet. Att underteckna gärningen är därför inte obligatoriskt. Efter domstolens avgörande finns följande möjligheter inom området avgång:

 • Båda parter undertecknar en avgångshandling:
  Genom att göra detta anger parterna att de inte vill överklaga skilsmässobeslutet. I det här fallet löper överklagandeperioden på 3 månader ut och skilsmässoförfarandet går snabbare. Skilsmässan kan registreras omedelbart i kommunens civila statusregister.
 • En av de två parterna undertecknar en avgång, den andra inte. Men han eller hon överklagar inte heller:
  Möjligheten att överklaga förblir öppen. Överklagandeperioden på tre månader måste inväntas. Om din (framtida) före detta partner trots allt inte överklagar kan skilsmässan fortfarande registreras definitivt hos kommunen efter tre månader.
 • En av de två parterna undertecknar en avgång, den andra parten överklagar:
  I det här fallet går förfarandet in i en helt ny fas och domstolen kommer att ompröva ärendet vid överklagande.
 • Ingen av parterna undertecknar en avgång, men parterna överklagar inte heller:
  I slutet av 3-månaders överklagandeperioden måste du eller din advokat skicka skilsmässobeslutet till registratorn för födslar, äktenskap och dödsfall för slutlig registrering i civilstatens register.

Skilsmässedekretet blir oåterkalleligt efter att 3-månaders överklagandeperioden har löpt ut. När beslutet har blivit oåterkalleligt måste det införas i civilstatens register inom sex månader. Om skilsmässobeslutet inte registreras i tid förfaller beslutet och äktenskapet kommer inte att upplösas!

När tidsfristen för överklagande har löpt ut behöver du en ansökan om icke-ansökan för att få skilsmässan registrerad hos kommunen. Du måste ansöka om denna bristande ansökan till domstolen som meddelade domen i skilsmässoförfarandet. I denna handling förklarar domstolen att parterna inte har överklagat domen. Skillnaden med uppsägningsakten är att ansökan om att inte ansökan begärs av domstolen efter att överklagandeperioden har löpt ut, medan avgångsakten måste upprättas av parternas advokater innan överklagandeperioden har löpt ut.

För råd och vägledning under din skilsmässa kan du kontakta familjerättsadvokater Law & More. Vid Law & More vi förstår att skilsmässan och efterföljande händelser kan få långtgående konsekvenser för ditt liv. Det är därför vi tar en personlig inställning. Våra advokater kan också hjälpa dig i alla förfaranden. Advokaterna på Law & More är experter på familjerätten och hjälper dig gärna, eventuellt tillsammans med din partner, genom en skilsmässa.

Law & More