Ett fall i Nederländerna

Ett brottmål i Nederländerna

I brottmål väcks talan mot den tilltalade av Åklagarmyndigheten (OM). OM företräds av en allmän åklagare. Det straffrättsliga förfarandet inleds vanligtvis hos polisen, varefter åklagaren beslutar om den misstänkte ska åtalas. Om riksåklagaren går vidare med att åtala den misstänkte hamnar ärendet i domstol.

Förseelserna

Brott finns bland annat i brottsbalken, vapenlagen, opiumlagen eller vägtrafiklagen. Enligt legalitetsprincipen får ingen dömas för en handling eller underlåtenhet utan tidigare lagstadgad straffbestämmelse.

Man kan skilja mellan förseelser och grova brott. Ett grovt brott är ett allvarligare brott än ett förseelse. Ett förseelse kan innefatta misshandel eller mord. Några exempel på ett brott är offentligt fylleri eller skadegörelse.

Undersökningen

Ett brottmål börjar ofta hos polisen. Detta kan vara ett svar på en anmälan eller spår av ett brott. Utredningen inleddes under riksåklagarens ledning i samarbete med polisen. Den misstänkte eftersöks och bevis samlas in. Resultaten av utredningen kommer i en myndighetsrapport som skickas till åklagaren. Utifrån den officiella rapporten bedömer åklagaren ärendet. Åklagaren bedömer också om den misstänkte kommer att åtalas. Detta är känt som lämplighetsprincipen; riksåklagaren beslutar om ett brott ska väckas.

Stämning

Om åklagaren går vidare med åtal får den tilltalade en stämning. I stämningen beskrivs det brott som den åtalade åtalas för och anger var och när den tilltalade ska inställa sig i rätten.

Behandling av domstolen

Som tilltalad är du inte skyldig att närvara vid förhandlingen. Om du bestämmer dig för att närvara kommer domaren att förhöra dig under förhandlingen. Du är dock inte skyldig att svara på hans frågor. Detta beror på nemo tenetur-principen: du är inte skyldig att samarbeta aktivt med din egen övertygelse. När domaren har förhört klart den åtalade ger han ordet till åklagaren.

Riksåklagaren lämnar då åtal. I den redogör han för fakta och bevis för brottet. Han avslutar sedan sitt åtal med sitt krav på brottet.

Efter att åklagaren har uttalat sig kommer den åtalades advokat att väcka talan. I vädjan svarar advokaten på åklagarens åtal och företräder klientens intressen. Slutligen får den åtalade ordet.

Domarens utslag

Det finns flera beslut som domaren kan fatta. För att kunna finna bevis måste en minsta mängd bevis finnas tillgänglig för att fälla den anklagade. Huruvida bevisminimumet är uppfyllt kräver en bedömning av det specifika fallet och ligger i domarens händer.

Först kan den anklagade frikännas av domaren. I det här fallet är brottet enligt domaren inte bevisat, eller så bedömer domaren att brottet inte är straffbart. Det kan dock också vara så att domaren inte är övertygad om att den tilltalade begått det brottsliga beteendet.

Dessutom kan den tilltalade friskrivas från åtal. Så är fallet till exempel i fall av nödvärn eller om den misstänkte är psykiskt sjuk. I dessa fall finner domaren att den tilltalade inte är straffbar eller att det brott som den tilltalade åtalas för inte är straffbart. Det straffrättsliga förfarandet kan sluta här. Domaren kan dock även förelägga en åtgärd vid ogillande av åtalet. Detta kan inkludera TBS för en misstänkt med en psykisk störning.

Vidare kan även den tilltalade straffas. Tre huvudstraff kan urskiljas: fängelse, exemplarisk tjänstgöring och samhällstjänst. Domstolen kan också ålägga en åtgärd som betalning av skadestånd eller TBS.

Ett straff kan tjäna flera syften. Det kan till exempel tjäna som vedergällning. När allt kommer omkring, när en person har begått en brottslig handling kan han inte komma undan med det. Dessutom förtjänar offret, men också samhället, tillfredsställelse. Syftet med straff är att förhindra att gärningsmannen upprepar sig. Vidare bör ett straff ha en avskräckande effekt. Brottslingar måste veta att en brottslig handling inte kommer att förbli ostraffad. Slutligen skyddar samhället samhället genom att straffa förövaren.

Står du inför ett straffrättsligt förfarande? Om så är fallet, tveka inte att kontakta advokaterna på Law & More. Våra jurister har lång erfarenhet och ger dig gärna råd och hjälper dig i rättsprocesser.

 

Law & More